Partnerstwo innowacyjne w nowym PZP 2021

Tryb partnerstwa innowacyjnego został wprowadzony do PZP nowelizacją z 2016 r., z myślą o takich zamawiających, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań, a produkty i usługi oferowane przez rynek nie są w stanie zaspokoić ich potrzeb. Tryb partnerstwa innowacyjnego znalazł się również w nowym PZP 2021, które uelastycznia i doprecyzowuje przepisy dotyczące partnerstwa innowacyjnego, w tym jego definicje.  Partnerstwo …

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy a stan epidemii

W poprzednim artykule “Tarcza Antykryzysowa 4.0. a zamówienia publiczne”, po krótce omówiliśmy kluczowe zmiany wprowadzone w obszarze zamówień publicznych i mające na celu wsparcie przedsiębiorców oraz zapewnienie ich płynności finansowej w okresie pandemii. Jednym z takich rozwiązań jest tymczasowy zakaz zaspokajania się zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwestii tej dotyczy nowo wprowadzony do ustawy o przeciwdziałaniu COVID-191 art. 15r1.  …

Tarcza Antykryzysowa 4.0. a zamówienia publiczne

W dniu 24.06.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086 z dnia 2020.06.23), zwana potocznie Tarczą Antykryzysową 4.0. Na temat planowanych zmian w obszarze zamówień publicznych i mechanizmów …

UZP potwierdza dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie terminu wykonania zamówienia

W niedawno opublikowanej opinii Urząd Zamówień Publicznych potwierdza możliwość aneksowania umowy o udzielenie zamówienia po upływie umownego terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia (z całością opinii można zapoznać się na stronie UZP ).   Jest to istotna wskazówka dla zamawiających, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19, gdy wykonawcy składają liczne wnioski o zmianę zawartych umów. Obowiązujące regulacje nie przewidują automatycznego przedłużenia …

Konflikt interesów w nowym PZP 2021

Nowe PZP 2021 wprowadza zmiany w zakresie regulacji dotyczących wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego. Na wzór rozwiązań przyjętych dyrektywach europejskich nowe PZP 2021 posługuje się wyraźnie pojęciem konfliktu interesów.   Wyłączenie osób wobec których istnieje konflikt interesów z postępowania stanowi emanację jednej z podstawowych zasad prawa zamówień publicznych w postaci zasady obiektywizmu i …