Termin i inicjatywa przeprowadzenia procedury samooczyszczenia

Procedura samooczyszczenia pozwala wykonawcom, wobec których znajdują zastosowanie przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP uniknąć wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu wykonawca musi udowodnić, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 PZP: 1) naprawił …

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

13 grudnia 2021 r. KIO wydała wyrok (sygn. akt: KIO 3499/21) w sprawie, w której kwestią sporną było spełnienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, doświadczenia.  Warto zapoznać się z uzasadnieniem wyroku, ponieważ Izba zawarła w nim uwagi dotyczące art. …

Uznanie rynku sektorowego za rynek konkurencyjny

Pod warunkami które zostały omówione w dalszej części artykułu, zamawiający wykonujący działalność sektorową zdefiniowaną w art. 5 ust. 4 PZP, którzy działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony, nie stosują przepisów PZP. Czym jest ogólnodostępny rynek konkurencyjny? Okoliczność czy rynek na którym zamawiający wykonuje działalność sektorową jest rynkiem konkurencyjny, do którego dostęp …

Rejestr umów zawieranych przez JSFP

Z początkiem lipca 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadzająca rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych (JSFP). Celem zmian ma jest zapewnienie jawności i przejrzystości wydatków publicznych. Jakie obowiązki niesie ze sobą nowelizacja? 1 lipca 2022 r. wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. …

Umowa ramowa w zamówieniach sektorowych

PZP przewiduje odrębną procedurę udzielania zamówień w oparciu o umowę ramową w zamówieniach sektorowych. Umowy ramowe funkcjonujące w zamówieniach klasycznych i sektorowych cechuje kilka istotnych różnic, na które warto zwrócić uwagę. Czym jest umowa ramowa? Ustawa prawo zamówień publicznych uprawnia zamawiających do zawierania umów ramowych. Zgodnie z definicją ustawową, umowa ramowa to umowa zawierana między …

Preferencje unijne w zamówieniach sektorowych

Szczególnym rozwiązaniem zastosowanym przez ustawodawcę w postępowaniach o udzielenie zamówienia sektorowego są tzw. preferencje unijne. Regulacje dotyczące preferencji unijnych w PZP wdrażają do polskiego porządku prawnego rozwiązania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/EU z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej …

Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Ustawa PZP nakłada na zamawiającego obowiązek zawarcia, w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane, wymagania związanego z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony …

Prawo żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości większej niż 5%

Co do zasady zamawiający jest uprawniony do żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Dopuszczalne jest jednak żądanie zabezpieczenia o wysokości większej, nie wyższej jednak niż 10% jeżeli spełnione są dwa warunki: żądanie to jest uzasadnione przedmiotem zamówienia lub …

Legitymacja do wniesienia odwołania podmiotu, wobec którego mogą znajdować zastosowanie przesłanki wykluczenia

Zgodnie z art. 505 ust. 1 PZP do wniesienia odwołania uprawnieni są wykonawca, uczestnik konkursu oraz inny podmiot, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Aby wnieść odwołanie, każdy podmiot wskazany w cytowanym przepisie musi spełniać łącznie …

Środki dowodowe dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Na podstawie art. 112 ust. 1 PZP Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć między innymi zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy. Zgodnie z art. 116 ust. 1 …