Aukcja elektroniczna – zmiana terminu na zgłoszenie postąpienia jako istotna zmiana SWZ

Ustawa prawo zamówień publicznych uprawnia Zamawiającego do prowadzenia aukcji elektronicznej przed wyborem najkorzystniejszej oferty w przypadku prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Celem skorzystania z tej instytucji jest uzyskanie nowych, obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Przeprowadzenie aukcji …

Komunikacja elektroniczna także w postępowaniach poniżej progów unijnych

W związku z pandemią koronawirusa UZP na swojej stronie internetowej rekomenduje1, aby zamawiający w postępowaniach poniżej progów unijnych komunikowali się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rozwiązanie takie ma zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia także w zakresie postępowań nie objętych dotychczas pełną elektronizacją. Obowiązujące regulacje prawne Wskazanie UZP dotyczy zarówno komunikacji, jak i …

Kto ponosi konsekwencje błędnego klucza publicznego?

Klucze publiczne są udostępniane przez zamawiającego i służą do szyfrowania ofert przez wykonawców za pomocą stosownej aplikacji do szyfrowania. Przekazanie przez zamawiającego błędnego klucza publicznego do szyfrowania oferty nie może wywoływać negatywnych skutków po stronie wykonawców. Wykonawcy działają bowiem w zaufaniu do poprawności funkcjonowania systemu i dokumentów przygotowanych przez zamawiającego.
  • Ludmiła Kitaszewska

Czynność otwarcia ofert jest czynnością jednorazową i niepowtarzalną

Mimo elektronizacji zamówień publicznych dokonywanie otwarcia ofert w sposób publiczny i jawny jest nadal wymagane, podobnie jak spełnienie obowiązkupodania przez zamawiającego nazw (firm) i adresów oferentów oraz informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji czy warunków płatności zawartych w ofertach.
  • Ludmiła Kitaszewska

Jak ustalić chwilę doręczenia odwołania składanego w formie elektronicznej?

To, czy w praktyce lepiej jest wnosić odwołanie składając je „fizycznie” w KIO, czy też za pomocą platformy ePUAP jest kwestią ocenną. Jak wiadomo, w przypadku tego środka ochrony prawnej nie wystarczy samo nadanie przesyłki, lecz odwołanie musi zostać doręczone Prezesowi KIO przed upływem ustawowego terminu.