Zmiany Dyrektywy 2009/33/WE w zakresie zamówień na ekologicznie czyste pojazdy

W dniu 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego1 dalej: Dyrektywa 2019/1161. Państwa członkowskie, w tym Polska, zobowiązane są do wprowadzenia odpowiednich przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do dnia …

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy a stan epidemii

W poprzednim artykule “Tarcza Antykryzysowa 4.0. a zamówienia publiczne”, po krótce omówiliśmy kluczowe zmiany wprowadzone w obszarze zamówień publicznych i mające na celu wsparcie przedsiębiorców oraz zapewnienie ich płynności finansowej w okresie pandemii. Jednym z takich rozwiązań jest tymczasowy zakaz zaspokajania się zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwestii tej dotyczy nowo wprowadzony do ustawy o przeciwdziałaniu COVID-191 art. 15r1.  …

Tarcza Antykryzysowa 4.0. a zamówienia publiczne

W dniu 24.06.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086 z dnia 2020.06.23), zwana potocznie Tarczą Antykryzysową 4.0. Na temat planowanych zmian w obszarze zamówień publicznych i mechanizmów …

Udzielanie zamówień publicznych w dobie COVID -19

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-191, które stanowią wskazówki odnośnie dopuszczalnych mechanizmów dokonywania zamówień publicznych w ramach unijnych traktatów w dobie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19.  Komisja wskazuje przede wszystkim na możliwość:  znacznego skrócenia terminów, aby przyspieszyć przebieg postępowań …

Tarcza antykryzysowa a zamówienia publiczne

Znamy już wstępne propozycje składające się na tzw. tarczę antykryzysową mającą na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii koronawirusa (COVID-19). Projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt) został przekazany Radzie Dialogu Społecznego. Jakie …

Koronawirus a rozpoznawanie spraw przed KIO, co może zrobić zamawiający?

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną KIO zawiesiła organizację i rozpoznawanie spraw w okresie od 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy okres ten zostanie przedłużony. Powyższe nie oznacza jednak, że uległy zawieszeniu terminy do wnoszenia środków ochrony prawnej. Wykonawcy nadal mają możliwość składania odwołań, choćby za pośrednictwem platformy ePUAP, …