Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Różnice w cenach ofert są codziennością w zamówieniach publicznych, jednak w sytuacji, gdy zamawiający potwierdzi, że oferta wykonawcy zawiera cenę rażąco niską – będzie miał obowiązek jej odrzucenia, po przeprowadzeniu stosownego postępowania wyjaśniającego.  Z ceną rażąco nisko mamy do czynienia w sytuacji, gdy jest ona niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych. Oznacza to zatem …

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielnie zamówienia w nowym PZP

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje dotychczasowe rozwiązanie pozwalające na to, aby wykonawcy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego. Wprowadza jednak pewne odmienności i doprecyzowania. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Przede wszystkim nowe PZP uszczegółowiło regulację dotyczącą spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. Kwestię tę reguluje art. 117 …

Kiedy zamawiający nie może zmienić treści SWZ?

Nowe PZP przewiduje, że zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Tak dokonaną zmianę zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W przypadku natomiast gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża …

Analiza potrzeb i wymagań – zbędny formalizm czy instrument zapewnienia efektywności?

Nowe PZP 2021 nałożyło na zamawiających publicznych nieznany dotychczas obowiązek przeprowadzania przed wszczęciem zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne analizy potrzeb i wymagań. Zobowiązanie zamawiających do dokonywania analizy potrzeb i wymagań ma służyć realizacji jednego z głównych celów nowej ustawy jakim jest zwiększenie efektywności zamówień publicznych.  Część zamawiających z pewnością nie jest …

Procedura odwrócona w nowym PZP 2021

W aktualnym stanie prawnym procedura odwrócona została uregulowana dość oszczędnie w treści art. 24aa ust. 1 PZP, który stanowi, iż:  Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile …

Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego przed KIO

Sejm uchwalił ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w zakresie nowego PZP 2021, o których pisaliśmy w publikacji „Rządowy projekt zmian nowego PZP 2021„. Nowelizacja dokonuje również zmian w Dziale IX …

W jakim terminie zamawiający zwraca wadium w nowym PZP 2021?

Instytucja wadium została kompleksowo uregulowana w nowej ustawie PZP 2021 w przepisach art. 97-98 nPZP. Zarówno w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, jak i tych, których wartość plasuje się poniżej progów unijnych, żądanie wadium stanowi uprawnienie zamawiającego, a nie jego obowiązek. Z wadium najczęściej będą rezygnować ci zamawiający, którzy prowadzą powtarzające się zmówienia i …

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia

Projekt Rozporządzeniem Ministra Rozwoju sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przewiduje szereg zmian w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które mają na celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. W postępowaniach o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych zamawiający obligatoryjnie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. …

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w nowym PZP 2021

Pod pojęciem podmiotowych środków dowodowych w myśl art. 7 pkt. 17 nPZP należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nPZP. Aktualnie finalizowane są prace nad Rozporządzeniem Ministra Rozwoju sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych …

Wizja lokalna w nowym PZP 2021

Wizja lokalna, zwłaszcza w przypadku robót budowlanych, stanowi istotny instrument umożliwiający wykonawcom zapoznanie się z miejscem, w którym będzie wykonywane przyszłe zamówienie. Oczywiście wizja lokalna nie może zastąpić prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia tj. jednoznacznego, wyczerpującego i uwzględniającego wszystkie wymagania i okoliczności  mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ponadto wprowadzając możliwość lub obligując wykonawców do udziału …