Raport z realizacji zamówienia

Zgodnie z nowym PZP, po wykonaniu umowy, w niektórych przypadkach Zamawiający będzie miał obowiązek przygotowania raportu z realizacji zamówienia. Obowiązku tego nie należy utożsamiać z obowiązkiem zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, o którym pisaliśmy na naszym blogu w ostatnim wpisie.   Na podstawie art. 446 ust 1 PZP Zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym …

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

W nowym PZP wśród ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się ogłoszenie o wykonaniu umowy, nieznane dotychczas obowiązującym przepisom.  Art. 448 PZP nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia takiego ogłoszenia w ciągu 30 dni od wykonania umowy. Obowiązek ten dotyczy zarówno postępowań krajowych, jak i postępowań o wartościach równych i przekraczających progi unijne. Ogłoszenie zamieszczane jest w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą gotowych formularzy.   Tak jak w przypadku pozostałych ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, …
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy art. 26 ust. 6 PZP ma zastosowanie do dokumentów przedmiotowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 PZP?

W efekcie czerwcowej nowelizacji PZP wykonawcy nie są już zobowiązani do składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada już stosowne oświadczenia lub dokumenty dotyczące danego wykonawcy bądź może je uzyskać z ogólnodostępnych baz danych. Wszystko za sprawą art. 26 ust. 6 PZP, który …
  • Ludmiła Kitaszewska

Usługi społeczne w zamówieniach klasycznych

W efekcie ostatniej nowelizacji ustawodawca krajowy wyodrębnił określoną kategorię usług w postaci usług społecznych, podlegających odrębnej, uproszczonej regulacji. Przyczyną tego wyodrębnienia jest fakt, że z uwagi na przedmiot usług społecznych, mają one co do zasady ograniczony wymiar transgraniczny. Powyższe powoduje, że oferenci z innych krajów nie są co do zasady zainteresowani ubieganiem się o tego …

W jaki sposób zamawiający może się przygotować do korzystania z tzw. zamówień in – house?

Z dniem 1 stycznia 2017 r., weszły w życie przepisy umożliwiające w szerokim zakresie udzielanie tzw. zamówień in-house, co daje szansę wielu zamawiającym na powierzanie realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych kontrolowanym przez siebie jednostkom. Wszystko za sprawą unormowania zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 12-15 PZP, które to przepisy szczegółowo regulują udzielanie tego …

Jak działa umowa ramowa i jakie są jej zalety?

Umowa ramowa to rodzaj umowy zawieranej przez zamawiającego z jednym lub wieloma wykonawcami, celem udzielania na jej podstawie zamówień realizacyjnych (cząstkowych). Przy czym sama umowa nie jest zamówieniem publicznym, mimo iż przeprowadzana jest z odpowiednim stosowaniem przepisów o udzielaniu zamówień. Umowa ramowa, w myśl art. 2 pkt 9a PZP, określa warunki, czyli ramy zamówień, które …

Nowelizacja prawa zamówień publicznych weszła w życie

28 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Celem nowelizacji przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju jest przede wszystkim wdrożenie unijnych dyrektyw (klasycznej 2014/24/UE i sektorowej 2014/25/UE). Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: 1. wprowadzenie podziału na obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 2. ograniczenie obowiązków wykonawców w zakresie …