Orzecznictwo TSUE: Orzekanie z urzędu o wystąpieniu przesłanek wykluczenia

W jednym z artykułów opublikowanych na naszym blogu odwoływaliśmy się już do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 września 2021 r. TSUE rozstrzygnął w nim kwestię indywidulanej odpowiedzialności wykonawcy za wprowadzenie zamawiającego w błąd. Zgodnie z orzeczeniem, gdy jeden z wykonawców, będący członkiem grupy wykonawców składających ofertę, wprowadził w błąd przy dostarczaniu informacji, które …

Jak będzie przebiegało otwarcie ofert po wejściu w życie nowego PZP 2021?

Na gruncie dotychczasowych przepisów Prawa zamówień publicznych otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. W związku z elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego samej czynności otwarcia ofert towarzyszyło wiele problemów natury technicznej. Zamawiający napotykali choćby …

Wzajemne udostępnienie sobie zasobów a czyn nieuczciwej konkurencji

Warto wskazać, że przepisy PZP ograniczają możliwość złożenia w danym postępowaniu dwóch ofert przez jednego wykonawcę, jak również dopuszczalność składania odrębnych ofert przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej. Nie zakazują jednak równoczesnego występowania w danym postępowaniu jako wykonawca i podmiot udostępniający zasoby konkurentowi. Czy oznacza to, że wykonawcy w toku postępowania o udzielenie …
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy można powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia?

Zamawiający ma obowiązek wykluczyć z postępowania takiego wykonawcę,który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik lub osoba wykonująca pracę na innej podstawie brała udział w przygotowaniu takiego postępowania.
  • Ludmiła Kitaszewska

Udostępnianie zasobów

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednakże w przypadku zamówień na roboty budowlane, gdy podmiot trzeci udostępnia takie zdolności jak doświadczenie, to zobowiązany jest do realizacji robót,do wykonania których rzeczone zdolności są wymagane. 
  • Ludmiła Kitaszewska

Udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia

Wykonawca ma prawo wykazywać spełnianie warunków udziału w postępowaniu powołując się na zasoby podmiotu trzeciego. Jednakże w zakresie warunków dotyczących wykształcenia,kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy historia konta potwierdza wysokość środków finansowych wykonawcy?

Możliwość przedkładania wyciągu z rachunku bankowego jako dokumentu poświadczającego wysokość posiadanych przez wykonawcę środków finansowych nie jest kwestionowana w orzecznictwie. Z kolei w jednym z ostatnich wyroków Izba wypowiedziała się na temat dopuszczalności posługiwania się tzw. historią konta oraz tego, czy tak wygenerowany elektronicznie dokument może należycie potwierdzać stan środków finansowych wykonawcy (por. wyrok z …
  • Ludmiła Kitaszewska

Błędna informacja o terminie składania ofert nie uchroni wykonawcy przed zwrotem oferty

W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie składania ofert, zamawiający, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z postępowaniem poniżej czy powyżej progów unijnych,niezwłocznie zwraca ofertę albo zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie składania ofert i następnie, po upływie terminu do wniesienia odwołania, zwraca ją wykonawcy, zgodnie z treścią art.84 ust. 2 PZP.