Czy Zamawiający, który uwzględnia odwołanie w całości ponosi koszty wpisu od odwołania?

Mimo, że nadal część postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych jeszcze pod rządami starej ustawy PZP nie zostało rozstrzygniętych, należy pamiętać, że do postępowań odwoławczych ich dotyczących (jeżeli zostały wszczęte po 1 stycznia 2021 r.) będziemy stosować już przepisy nowej ustawy. Stanowi o tym art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. …

Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym przez KIO?

Na gruncie obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 ustawy Prawo zamówień publicznych istotnej zmianie uległy przepisy regulujące postępowanie odwoławcze przed KIO, o czym pisaliśmy w publikacji „Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego przed KIO„. Jedną z istotnych zmian, jest wprowadzenie „profesjonalizacji” zastępstwa przed KIO.  Kwestię tę reguluje art. 510 PZP, który stanowi, kto może być pełnomocnikiem …

Czy wycena pozycji kosztorysowej na „0 zł” oznacza to samo co brak wyceny?

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że w sytuacji, gdy zamawiający nie zawarł odrębnych wymogów w SIWZ, to wpisanie przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu kwoty „0 zł” jest wyceną, gdyż symbolowi „0” przypisana jest konkretna wartość liczbowa. Dokonanie przez wykonawcę wyceny pozycji kosztorysowej na kwotę 0 zł, a zupełny brak wskazania jakiejkolwiek wartości w …

Uchylenie zakazu zawarcia umowy w nowym PZP 2021

Ogłoszenie przez KIO orzeczenia kończącego postępowanie odwoławcze ma doniosłe znaczenie. Z tą chwilą bowiem przestaje obowiązywać zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W nowej ustawie utrzymane zostały dotychczasowe regulacje dotyczące zakazu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W myśl art. 577 nPZP w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę …

Cena ryczałtowa a czyn nieuczciwej konkurencji

Wykonawcy zobowiązani są do uczciwego konkurowania o wybór ich oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wszelkie „optymalizacje” cenowe nie mające uzasadnienia rynkowego i zmierzające do uzyskania przewagi nad innymi wykonawcami w ramach kryteriów oceny ofert naruszają interes pozostałych uczestników rynku zamówień. Taka manipulacja cenowa często sprowadza się do przerzucania kosztów pomiędzy poszczególnymi elementami cenotwórczymi. …

Czy w postepowaniach o wartości poniżej progów unijnych można zaskarżyć informację o wyborze oferty najkorzystniejszej?

W jednej z poprzednich publikacji „Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty – obowiązek zamawiającego” pisaliśmy o znaczeniu prawidłowego sporządzania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Wskazywaliśmy wówczas, że wykonawcy mogą złożyć odwołanie do KIO, gdy zamawiający nie przedstawia w zawiadomieniu uzasadnienia faktycznego i prawnego podjętej przez siebie czynności, ograniczając się jedynie do podania samej punktacji …

Jeden wykonawca i dwie oferty – czy zawsze Zamawiający musi je odrzucić?

Zasadą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest to, że jeden wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Stanowi o tym przepis art. 82 ust. 1 PZP w myśl którego Wykonawca może złożyć jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 zdanie drugie – a zatem przypadku, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania …

Charakter opinii prywatnej w sporze przed KIO

W toku postępowania dowodowego przed KIO zarówno strony jak i uczestnicy postępowania odwoławczego wskazują dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody takie w celu poparcia swoich twierdzeń lub odparcia twierdzeń strony przeciwnej można przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. Przed Izbą, podobnie jak w postępowaniu sądowym, dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków …

Nieprawidłowości w kalkulowaniu ceny ofertowej a odrzucenie oferty

W jednym z poprzednich wpisów „Czy manipulowanie przez wykonawcę ceną składową oferty, w celu uzyskania korzystniejszej punktacji, może skutkować odrzuceniem jego oferty?” poruszyliśmy temat manipulowania ceną przez wykonawcę, jako przesłankę do odrzucenia oferty. Wskazywaliśmy wówczas, że takie rozkładanie kosztów oferty, które zmierza do uzyskania korzystnej punktacji i wyeliminowania konkurencji może zostać uznane za czyn nieuczciwej …