Odwołanie do KIO w nowym PZP 2021

Nowe Prawo zamówień publicznych przewiduje istotne zmiany w zakresie katalogu czynności oraz zaniechań czynności zamawiającego wobec których możliwe jest wniesienie środka ochrony prawnej w postaci odwołania do KIO. W dotychczasowym stanie prawnym zakres możliwych do zaskarżenia czynności/zaniechań zamawiającego zależy przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z postępowaniem o wartości powyżej czy poniżej progów …

Poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ

W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przez KIO1 doszło do sporu odnośnie tego, czy zamawiający miał prawo do poprawienia jako „innej omyłki”, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, informacji zawartej w formularzu ofertowym odnośnie oferowanego zakresu dostawy. Niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Rzeczona sprawa dotyczyła postępowania w przedmiocie …

Cesja w zamówieniach publicznych: przeniesienie na zamawiającego uprawnień wykonawcy wobec podwykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji

Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy przelewu (cesji) uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, które przysługują wykonawcy wobec podwykonawcy, w przypadku gdy jednocześnie posiada uprawnienia w zakresie gwarancji i rękojmi bezpośrednio w stosunku do wykonawcy – taki wniosek płynie z niedawnego wyroku KIO1.  Cesja uprawień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady W stanie faktycznym sprawy, w …

Czy zamawiający może odmówić odbioru robót budowlanych w przypadku drobnych wad i usterek?

Czy zamawiający ma prawo uzależniać dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy od usunięcia przez wykonawcę wszelkich, nawet najdrobniejszych wad? W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przez KIO1 zamawiający we wzorze umowy przewidział, że może odmówić odbioru robót budowlanych do czasu usunięcia przez wykonawcę wad, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone takie wady, które nadają się …

Czy górny limit wynagrodzenia kosztorysowego jest dopuszczalny?

Cechą charakterystyczną wynagrodzenia kosztorysowego jest jego wynikowy charakter, co oznacza, że ostateczna wysokość wynagrodzenia jest zależna od rozmiaru wykonanego świadczenia (nakładu pracy, ilości materiału) i zostaje wyliczona według cen i stawek przyjętych w kosztorysie. Wynagrodzenie to ma zatem charakter orientacyjny, a jego ostateczna wysokość zostaje ustalona po zakończeniu realizacji umowy. W jednym z niedawnych wyroków …

Czy zamawiający może odrzucić ofertę na podstawie informacji, jakie znalazł w Internecie?

Zasadą jest, że zamawiający, badając zgodność oferty z wymaganiami SIWZ, powinien się opierać wyłącznie na dokumentach i oświadczeniach, które uprzednio sprecyzował i których złożenia wymagał w dokumentacji postępowania. Co natomiast w przypadku, gdy zamawiający uzyska, choćby od konkurentów wykonawcy czy samodzielnie z Internetu, informacje sprzeczne z informacjami zawartymi w oświadczeniach i dokumentach przedłożonych przez wykonawcę? …

Czy złożenie odwołania może być poczytywane za przedłużenie terminu związania oferta?

W zależności od wartości zamówienia wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres wskazany w SIWZ i wynoszący odpowiednio 30, 60 lub 90 dni. Przed upływem tego okresu wykonawca może samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP.  Sam zamawiający jest uprawniony zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody …

Realizacja zamówienia na podstawie kilku umów a warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający, jako gospodarz postępowania, formułuje warunki udziału w postępowaniu w taki sposób, aby umożliwić wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania umowy. Każdorazowo określony przez zamawiającego warunek udziału oraz środki dowodowe, jakimi muszą dysponować wykonawcy powinny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwić ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Wykazanie doświadczenia – realizacja zamówienia na …

Czy można wykluczyć wykonawcę z uwagi na brak wykazania spełniania warunku udziału jeszcze przed złożeniem wykazu referencyjnych robót?

W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przez KIO1, Izba pochyliła się nad zagadnieniem dopuszczalności wykluczenia wykonawcy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP tj. z uwagi na brak wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Osią sporu między stronami było to, czy zamawiający miał prawo dokonać wykluczenia wykonawcy jeszcze przed wezwaniem …

Czy można złożyć JEDZ poświadczony elektronicznie przez notariusza?

W jednym z niedawnych wyroków1, KIO analizowała dopuszczalność zastosowania instytucji poświadczenia notarialnego do składania oświadczenia JEDZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Stan sprawy nie dotyczył wprawdzie JEDZ-a składanego dla wykonawcy, lecz dla podmiotu trzeciego, który udostępniał swoje zasoby w postępowaniu. Oświadczenie JEDZ dla podmiotu trzeciego Warto zaznaczyć, że przepisy PZP wyraźnie przewidują formę jaką winno …