Orzecznictwo KIO: Kary umowne ograniczające dostęp do zamówienia

Zamawiający jest zobowiązany do wskazania w SWZ projektowanych postanowień umowy, które zostaną do niej wprowadzone. Obowiązek ten istniał również na gruncie PZP2004 w odniesieniu do SIWZ. Tym samym to rolą zamawiającego jest określenie istotnych warunków umowy, jednym z których są kary umowne. Nie oznacza to jednak, że wykonawcy muszą akceptować postanowienia ukształtowane przez zmawiającego, a …

Analiza potrzeb i wymagań – zbędny formalizm czy instrument zapewnienia efektywności?

Nowe PZP 2021 nałożyło na zamawiających publicznych nieznany dotychczas obowiązek przeprowadzania przed wszczęciem zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne analizy potrzeb i wymagań. Zobowiązanie zamawiających do dokonywania analizy potrzeb i wymagań ma służyć realizacji jednego z głównych celów nowej ustawy jakim jest zwiększenie efektywności zamówień publicznych.  Część zamawiających z pewnością nie jest …

Dokument przedmiotowy czy treść oferty wykonawcy – jak daleko sięga swoboda zamawiającego?

Na łamach bloga wielokrotnie poruszaliśmy temat rozróżnienia pomiędzy tzw. dokumentami przedmiotowymi a dokumentami składającymi się na treść oferty wykonawcy. Rozróżnienie to nie jest tylko teoretyczne i ma istotny wpływ na możliwość sanowania braków w rzeczonych dokumentach w toku postępowania o udzielenie zamówienia – więcej do przeczytania w artykule „Karta katalogowa jako dokument przedmiotowy czy treść …

Czy poprawa omyłek rachunkowych może istotnie zmieniać cenę ofertową?

W przedmiocie tego, czy wpisanie przez wykonawcę w ofercie niewłaściwej kwoty należy kwalifikować jako błąd w obliczeniu ceny, czy też jako oczywistą omyłkę rachunkową decyduje charakter tej wadliwości. Omyłka rachunkowa czy błąd w obliczeniu ceny Aby daną wadliwość można była zakwalifikować jako oczywistą omyłkę rachunkową należy ustalić czy nieprawidłowość w ofercie powstała w wyniku niecelowego …

Wadium w formie poręczenia

Zamawiający zobowiązany jest żądać od wykonawców wniesienia wadium w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne. Natomiast w postępowaniach, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP zamawiający może, ale nie musi, żądać wniesienia wadium.  W praktyce, wykonawcy najczęściej składają wadium w formie …

Nowe prawo zamówień publicznych 2021 – zmiany w zakresie podwykonawstwa

Czy nowe Prawo zamówień publicznych1 (dalej: Ustawa), które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., wprowadza istotne zmiany w zakresie podwykonawstwa? W dziale VII Ustawy dotyczącym umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonania, ustawodawca umieścił odrębny rozdział 5 dotyczący podwykonawstwa. W rozdziale tym zostały zebrane dotychczas rozproszone przepisy dotyczące zagadnienia podwykonawstwa. Zmiany …

Brak podania przez wykonawcę stawki podatku VAT przy odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT – jakie są konsekwencje?

Zagadnieniem tym zajęła się KIO w wyroku z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt: KIO 1654/19. Izba po rozpoznaniu sprawy przyjęła, iż w świetle art. 91 ust. 3a PZP, niepodanie przez wykonawcę stawki VAT, nie powoduje niemożliwości obliczenia ceny ofertowej brutto dla celów porównania ofert