Wadium w formie poręczenia

Zamawiający zobowiązany jest żądać od wykonawców wniesienia wadium w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne. Natomiast w postępowaniach, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP zamawiający może, ale nie musi, żądać wniesienia wadium.  W praktyce, wykonawcy najczęściej składają wadium w formie …

Nowe prawo zamówień publicznych 2021 – zmiany w zakresie podwykonawstwa

Czy nowe Prawo zamówień publicznych1 (dalej: Ustawa), które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., wprowadza istotne zmiany w zakresie podwykonawstwa? W dziale VII Ustawy dotyczącym umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonania, ustawodawca umieścił odrębny rozdział 5 dotyczący podwykonawstwa. W rozdziale tym zostały zebrane dotychczas rozproszone przepisy dotyczące zagadnienia podwykonawstwa. Zmiany …

Brak podania przez wykonawcę stawki podatku VAT przy odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT – jakie są konsekwencje?

Zagadnieniem tym zajęła się KIO w wyroku z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt: KIO 1654/19. Izba po rozpoznaniu sprawy przyjęła, iż w świetle art. 91 ust. 3a PZP, niepodanie przez wykonawcę stawki VAT, nie powoduje niemożliwości obliczenia ceny ofertowej brutto dla celów porównania ofert
  • Ludmiła Kitaszewska

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu

Przepis art. 17 ust. 1 PZP zawiera katalog sytuacji, w których osoby wykonujące po stronie zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają obowiązkowemu wyłączeniu z postępowania. Celem tej regulacji jest zagwarantowanie jak największego obiektywizmu i bezstronności tych osób. W celu wykazania istnienia bądź braku okoliczności powodujących wyłączenie, osoby wykonujące czynności w postępowaniu zobowiązane są …