• Ludmiła Kitaszewska

Zamówienia mieszane, których przedmiot można podzielić

O tym, czym są zamówienia mieszane i jak postępować, gdy ich przedmiot jest niepodzielny (w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych) pisaliśmy w artykule „Zamówienia mieszane, których przedmiot nie może zostać podzielony„. Dziś wskażemy, które przepisy powinien stosować zamawiający, gdy przedmiot zamówienia mieszanego może zostać podzielony. Ustawodawca wyróżnia w tym zakresie dwie sytuacje, …
  • Ludmiła Kitaszewska

Zamówienia mieszane, których przedmiot nie może zostać podzielony

Ustawodawca krajowy wdrażając do polskiego porządku prawnego nowe dyrektywy – klasyczną[1] oraz sektorową[2] w sposób szczegółowy i dość skomplikowany uregulował kwestię udzielania zamówień mieszanych. Czym są zamówienia mieszane? Pod tym pojęciem należy rozumieć takie zamówienia, które obejmują różny rodzaj zamówień (dostawy, usługi czy roboty budowlane) lub podlegają odrębnym reżimom prawnym (zamówienia klasyczne, sektorowe czy w …
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy zamawiający jest obowiązany samodzielnie uzyskiwać dokumenty i oświadczenia dotyczące wykonawcy w postępowaniu?

Jednym z kluczowych postulatów ubiegłorocznej nowelizacji Prawa zamówień publicznych było ograniczenie zbędnych formalizmów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W efekcie wprowadzonych zmian  ustawa PZP w aktualnym brzmieniu zezwala na zaniechanie składania przez wykonawcę pewnych dokumentów i oświadczeń, jeżeli możliwe jest ich samodzielne pobranie przez zamawiającego bądź pozostają one w jego dyspozycji. Powyższe dotyczy dokumentów potwierdzających …

Zamówienia uzupełniające a zamówienia polegające na „powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych”

Przed dniem 28 lipca 2016 r., a zatem przed wejściem w życie Ustawy nowelizującej[1] często stosowanym przez zamawiających instrumentem były zamówienia uzupełniające. Kwestię tych zamówień w zakresie usług oraz robót budowlanych regulował art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. Przepis ten umożliwiał jednostkom zamawiającym udzielenie zamówienia uzupełniającego, w trybie z wolnej ręki, przy spełnieniu następujących …

Nowe akty wykonawcze do ustawy – Prawo zamówień publicznych

28 lipca 2016 r. weszły w życie nowe rozporządzenia Ministra Rozwoju z dziedziny zamówień publicznych 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128) Rozporządzenie Ministra Rozwoju określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, …