Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w nowym PZP

Obecnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych istotnie zmodyfikowało zasady udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.  Zgodnie z definicją zawartą w treści art. 7 pkt 34 PZP, pod pojęciem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi należy rozumieć zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe, na usługi wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Będą …

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu regulującego wysokość opłaty od skargi na orzeczenie KIO

Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2020 r., sygn. akt SK 9/17, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał o zgodności z Konstytucją przepisu art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 755, 807 i 956) (dalej: u.k.s.c.), który w ówczesnym brzmieniu przewidywał opłatę stałą od …

Tryb podstawowy – jakie zmiany zakłada rządowy projekt ustawy?

Rządowy projekt ustawy, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule „Rządowy projekt zmian nowego PZP 2021” zakłada wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne, polegających na doprecyzowaniu przepisów regulujących tzw. tryb podstawowy. Z uwagi na to, że tryb podstawowy będzie stanowił podstawowe narzędzie zamawiających do udzielenia zamówień …

Czy umowy o zarządzanie PPK są zwolnione z obowiązku stosowania PZP?

Dotychczasowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują wyłączenie umów o zarządzanie PPK spod reżimu prawa zamówieniach publicznych niezależnie od ich wartości. Przepis art. 4 pkt 4 PZP wyraźnie stanowi bowiem, że ustawy nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z …

Zamówienia bagatelne w nowym PZP 2021

Obecnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji zamówień bagatelnych. Powszechnie przyjmuje się jednak, że pod tym pojęciem należy rozumieć zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro i które na mocy art. 4 pkt 8 PZP zostały wyłączone z reżimu PZP. Zamawiający najczęściej udzielają zamówień bagatelnych w oparciu …

Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb z wolnej ręki w nowym PZP 2021

W jednym z poprzednich artykułów “Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb podstawowy w nowym PZP 2021” pisaliśmy na temat trybów udzielenia zamówienia, z których od stycznia 2021 r. będą mogli skorzystać zamawiający w postępowaniach o  udzielenie zamówienia klasycznego poniżej progów unijnych. Jednym z tych trybów jest, znany także obecnej ustawie, tryb z wolnej ręki. Czy nowe PZP …

Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb podstawowy w nowym PZP 2021

Nowe PZP wprowadza istotne zmiany jeżeli chodzi o udzielanie klasycznych zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne. Począwszy od stycznia 2021 r. zamawiający nie skorzystają już z tak popularnego dotychczas trybu przetargu nieograniczonego.   Na początek warto wskazać, że pod pojęciem zamówień klasycznych należy rozumieć zamówienia udzielane przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w …
  • Ludmiła Kitaszewska

Brak formalnego wykluczenia wykonawcy czy odrzucenia jego oferty nie zamyka drogi do złożenia odwołania w postępowaniu poniżej progów unijnych

Katalog czynności zamawiającego, które mogą być zaskarżone w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne, została ograniczona przez ustawodawcę między innymi do takich działań jak wykluczenie wykonawcy z postępowania, odrzucenie jego oferty czy wybór oferty najkorzystniejszej.