Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb z wolnej ręki w nowym PZP 2021

W jednym z poprzednich artykułów “Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb podstawowy w nowym PZP 2021” pisaliśmy na temat trybów udzielenia zamówienia, z których od stycznia 2021 r. będą mogli skorzystać zamawiający w postępowaniach o  udzielenie zamówienia klasycznego poniżej progów unijnych. Jednym z tych trybów jest, znany także obecnej ustawie, tryb z wolnej ręki. Czy nowe PZP …

Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb podstawowy w nowym PZP 2021

Nowe PZP wprowadza istotne zmiany jeżeli chodzi o udzielanie klasycznych zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne. Począwszy od stycznia 2021 r. zamawiający nie skorzystają już z tak popularnego dotychczas trybu przetargu nieograniczonego.   Na początek warto wskazać, że pod pojęciem zamówień klasycznych należy rozumieć zamówienia udzielane przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w …
  • Ludmiła Kitaszewska

Brak formalnego wykluczenia wykonawcy czy odrzucenia jego oferty nie zamyka drogi do złożenia odwołania w postępowaniu poniżej progów unijnych

Katalog czynności zamawiającego, które mogą być zaskarżone w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne, została ograniczona przez ustawodawcę między innymi do takich działań jak wykluczenie wykonawcy z postępowania, odrzucenie jego oferty czy wybór oferty najkorzystniejszej.
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy w postępowaniach powyżej progów zamawiający ma obowiązek żądać wszystkich dokumentów wskazanych w rozporządzeniu?

Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 26 maja 2017 r., KIO/KU 20/17 stwierdziła, iż w obecnym stanie prawnym zamawiający ma możliwość oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu także na podstawie oświadczeń wykonawców, bez względu na wartość zamówienia. W ocenie Izby wskazuje na to aktualne brzmienie art. 26 ust. 1 zdanie pierwsze PZP. Zgodnie z tym …
  • Ludmiła Kitaszewska

Precedensowe orzeczenie w zakresie podprogowych usług społecznych

Ileż kontrowersji w ostatnim czasie wzbudzają przepisy o zamówieniach publicznych na usługi społeczne! Jednak zacznijmy od krótkiego przypomnienia. Nowe regulacje wprowadzone czerwcową nowelizacją Prawa zamówień publicznych spowodowały uchylenie dotychczasowych przepisów o zamówieniach na usługi priorytetowe i niepriorytetowe. W ich miejsce wprowadzono przepisy o zamówieniach na usługi społeczne (zawarte głównie w rozdziale 6, działu III PZP). …

Wyższe progi stosowania PZP oraz kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych zostały skierowane projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.1 Po wejściu w życie …

Zamówienia podprogowe

Progi kwotowe obligujące do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ustalone są dla zamówień sektorowych na stosunkowo wysokim poziomie. Co do zasady tryby udzielania zamówień określone w tej ustawie znajdują zastosowanie jedynie w przypadku, gdy wartość zamówienia sektorowego jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400 tys. euro dla zamówień na dostawy lub usługi bądź 5 mln euro dla zamówień na roboty budowlane.1 W odniesieniu do pozostałych zamówień, tzw. zamówień podprogowych, ustawodawca krajowy pozostawia zamawiającym sektorowym swobodę wyboru wykonawcy, w tym także swobodę określenia procedury, w ramach której wybór taki ma być dokonany.