UZP potwierdza dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie terminu wykonania zamówienia

W niedawno opublikowanej opinii Urząd Zamówień Publicznych potwierdza możliwość aneksowania umowy o udzielenie zamówienia po upływie umownego terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia (z całością opinii można zapoznać się na stronie UZP ).   Jest to istotna wskazówka dla zamawiających, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19, gdy wykonawcy składają liczne wnioski o zmianę zawartych umów. Obowiązujące regulacje nie przewidują automatycznego przedłużenia …
  • Ludmiła Kitaszewska

Charakter umowy ramowej nie może powodować, że zamawiający ma prawo dowolnie opisać przedmiot zamówienia

Umowa ramowa jest umową zawieraną pomiędzy zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celemjest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznychjakie mogą zostać udzielone w danym okresie. Istotą i celem takiej umowy jest  ustalenie przyszłych warunków zamówienia publicznego, w szczególności dotyczących ceny oraz przewidywanych ilości.
  • Ludmiła Kitaszewska

Co wykonawca może zrobić, aby nie dopuścić do zawarcia umowy do czasu rozstrzygnięcia skargi na orzeczenie KIO?

W przypadku wniesienia odwołania, zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Jednak już po ogłoszeniu orzeczenia (oczywiście jeżeli jest ono korzystne dla zamawiającego) droga wolna - można podpisywać umowę.
  • Ludmiła Kitaszewska

Klauzule waloryzacyjne w umowach o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający, którzy zawierają umowy o udzielenie zamówienia publicznego na okres przekraczający 12 miesięcy ,obowiązani są uwzględniać we wzorze umowy postanowienia regulujące zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia należnego wykonawcy w postaci tzw. klauzul waloryzacyjnych. Celem tych klauzul jest ochrona wykonawcy przed stratami, jakie może ponieść w związku z podwyższeniem ciężarów publicznoprawnych wchodzących w koszty realizacji zamówienia. Zgodnie …