Orzecznictwo KIO: Kary umowne ograniczające dostęp do zamówienia

Zamawiający jest zobowiązany do wskazania w SWZ projektowanych postanowień umowy, które zostaną do niej wprowadzone. Obowiązek ten istniał również na gruncie PZP2004 w odniesieniu do SIWZ. Tym samym to rolą zamawiającego jest określenie istotnych warunków umowy, jednym z których są kary umowne. Nie oznacza to jednak, że wykonawcy muszą akceptować postanowienia ukształtowane przez zmawiającego, a …

Żądanie kar umownych od zamawiającego

Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych wprowadziła szereg zmian, których celem jest zapobieganie jednostronnemu kształtowaniu umów, uwzględniających wyłącznie interes zamawiających. Przepisy dopuszczają wprost postanowienia umów, które uprawniają wykonawcę do otrzymywania kar umownych od zamawiającego. Pytanie brzmi, czy wykonawca może skutecznie żądać włączenia do umowy postanowień będących podstawą tego uprawnienia, jeżeli zamawiający ich nie przewidział? Podstawa prawna …

Uchylenie zakazu zawarcia umowy w nowym PZP 2021

Ogłoszenie przez KIO orzeczenia kończącego postępowanie odwoławcze ma doniosłe znaczenie. Z tą chwilą bowiem przestaje obowiązywać zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W nowej ustawie utrzymane zostały dotychczasowe regulacje dotyczące zakazu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W myśl art. 577 nPZP w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę …

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielnie zamówienia w nowym PZP

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje dotychczasowe rozwiązanie pozwalające na to, aby wykonawcy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego. Wprowadza jednak pewne odmienności i doprecyzowania. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Przede wszystkim nowe PZP uszczegółowiło regulację dotyczącą spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. Kwestię tę reguluje art. 117 …

Czy wybór zabezpieczenia zwrotu zaliczki należy do zamawiającego, a decyzja ta jest wiążąca dla wykonawcy?

Zasadą jest, że zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana przez niego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Z udzieleniem zaliczki wiąże się kwestia zabezpieczenia jej zwrotu. W myśl art. 151a ust. 5 PZP zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach wskazanych …

Czy można wykonawcę zobowiązać do zawierania umów realizacyjnych na gruncie umowy ramowej?

Definicję umowy ramowej zawiera art. 2 pkt 9a PZP, który stanowi, że pod pojęciem umowy ramowej należy rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Jak wielokrotnie …

Utrata statusu zamawiającego w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia

Pojęcie zamawiającego na gruncie prawa zamówień publicznych zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 12 PZP. Przepis ten stanowi, że pod tym pojęciem należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy. Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy został natomiast określony w art. 3 PZP i obejmuje między innymi …

Rozwiązanie przez zamawiającego umowy z wykonawcą a dalsze postępowania o udzielenie zamówienia

W praktyce realizacji kontraktów występują sytuacje, w których zamawiający rozwiązuje umowę  z wykonawcą jeszcze przed ukończeniem zamówienia, najczęściej w powołaniu na nienależyte wykonywanie umowy przez tego wykonawcę. Niejednokrotnie wówczas wykonawcy obawiają się, jakie będą konsekwencje takiego rozwiązania umowy dla kolejnych przetargów, choćby w kontekście art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP, który przewiduje fakultatywną przesłankę wykluczenia z …

UZP potwierdza dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie terminu wykonania zamówienia

W niedawno opublikowanej opinii Urząd Zamówień Publicznych potwierdza możliwość aneksowania umowy o udzielenie zamówienia po upływie umownego terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia (z całością opinii można zapoznać się na stronie UZP ).   Jest to istotna wskazówka dla zamawiających, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19, gdy wykonawcy składają liczne wnioski o zmianę zawartych umów. Obowiązujące regulacje nie przewidują automatycznego przedłużenia …