Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty – obowiązek zamawiającego

Przepis art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP odnoszący się do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wymaga od zamawiającego podania, oprócz informacji o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, również stosownego uzasadnienia faktycznego i prawnego. W każdym przypadku wykonawcy powinni mieć możliwość prześledzenia procesu decyzyjnego zamawiającego, a zatem wiedzieć, na jakiej …

Kryteria jakościowe muszą mieć oparcie w uzasadnionych potrzebach zamawiającego

Zasadą jest, że zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteria te mogą odnosić się  między innymi do ceny lub kosztu, jakości, właściwości estetycznych i funkcjonalnych, aspektów społecznych czy środowiskowych. PZP nie określa zamkniętego katalogu możliwych do zastosowania jakościowych kryteriów oceny ofert, opisując je jedynie w sposób przykładowy, z tym …

Skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa musi zawierać dowody

Jawność postępowania jest podstawową zasadą rządząca udzielaniem zamówień publicznych. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą być uzasadnione i mieć swoje oparcie w ustawie. Wyjątek od zasady jawności przewiduje art. 8 ust. 3 PZP, stanowiąc, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie …
  • Ludmiła Kitaszewska

Kiedy zamawiający wezwie o uzupełnienie próbki?

Próbka, której złożenia wymaga zamawiający wraz z ofertą, może pełnić w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dwojaką rolę. Z jednej strony może stanowić część oferty, z drugiej natomiast, dokument o charakterze przedmiotowym, potwierdzający zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy zamawiający musi poszukiwać dodatkowych środków na sfinansowanie zamówienia publicznego?

W sytuacji gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.