Aukcja elektroniczna – zmiana terminu na zgłoszenie postąpienia jako istotna zmiana SWZ

Ustawa prawo zamówień publicznych uprawnia Zamawiającego do prowadzenia aukcji elektronicznej przed wyborem najkorzystniejszej oferty w przypadku prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Celem skorzystania z tej instytucji jest uzyskanie nowych, obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Przeprowadzenie aukcji …

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – obowiązek złożenia dowodów w zakresie ceny i kosztów

O wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny na gruncie nPZP pisaliśmy już na naszym blogu w styczniu w artykułach „Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?” oraz „Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w nowym PZP 2021„. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej stanowisku KIO w przedmiocie dowodów, które wykonawca powinien złożyć w odpowiedzi na wezwanie do …

Jak obliczyć termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ

Zwrócenie się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ stanowi istotne uprawnienie wykonawców, umożliwiające im wpływanie na kształt warunków przyszłego zamówienia. Przyjmuje się nawet, że w pewnych okolicznościach brak stosownych zapytań skierowanych do zamawiającego może być poczytane za niedochowanie należytej staranności przez wykonawcę, a późniejsze kwestionowanie treści SWZ za spóźnione. Nowe Prawo zamówień publicznych …

Zamówienia zastrzeżone w nowym PZP 2021

Celem zamówień społecznie odpowiedzialnych jest promowanie integracji społecznej osób defaworyzowanych lub członków słabszych grup społecznych. Na temat tego typu zamówień na gruncie poprzedniej ustawy pisaliśmy już na łamach bloga w artykule „Klauzula zastrzeżona – czy zamawiającemu przysługuje dowolność w jej stosowaniu?„. Zamówienia zastrzeżone Poprzednia ustawa regulowała kwestie związane z aktywizacją i integracją osób społecznie marginalizowanych …

Czy wycena pozycji kosztorysowej na „0 zł” oznacza to samo co brak wyceny?

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że w sytuacji, gdy zamawiający nie zawarł odrębnych wymogów w SIWZ, to wpisanie przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu kwoty „0 zł” jest wyceną, gdyż symbolowi „0” przypisana jest konkretna wartość liczbowa. Dokonanie przez wykonawcę wyceny pozycji kosztorysowej na kwotę 0 zł, a zupełny brak wskazania jakiejkolwiek wartości w …

Cena ryczałtowa a czyn nieuczciwej konkurencji

Wykonawcy zobowiązani są do uczciwego konkurowania o wybór ich oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wszelkie „optymalizacje” cenowe nie mające uzasadnienia rynkowego i zmierzające do uzyskania przewagi nad innymi wykonawcami w ramach kryteriów oceny ofert naruszają interes pozostałych uczestników rynku zamówień. Taka manipulacja cenowa często sprowadza się do przerzucania kosztów pomiędzy poszczególnymi elementami cenotwórczymi. …

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w nowym PZP 2021

W poprzedniej publikacji „Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?” wskazywaliśmy na sytuacje, w których zamawiający zobowiązany jest wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Dziś wskażemy, co powinny zawierać wyjaśnienia wykonawcy na gruncie nowej ustawy.  Kwestię tę reguluje art. 224 ust. 3 nPZP, wskazując, że wyjaśnienia rażąco niskiej ceny mogą dotyczyć w szczególności:  zarządzania …

Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Różnice w cenach ofert są codziennością w zamówieniach publicznych, jednak w sytuacji, gdy zamawiający potwierdzi, że oferta wykonawcy zawiera cenę rażąco niską – będzie miał obowiązek jej odrzucenia, po przeprowadzeniu stosownego postępowania wyjaśniającego.  Z ceną rażąco nisko mamy do czynienia w sytuacji, gdy jest ona niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych. Oznacza to zatem …

Procedura odwrócona w nowym PZP 2021

W aktualnym stanie prawnym procedura odwrócona została uregulowana dość oszczędnie w treści art. 24aa ust. 1 PZP, który stanowi, iż:  Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile …

Czy w postepowaniach o wartości poniżej progów unijnych można zaskarżyć informację o wyborze oferty najkorzystniejszej?

W jednej z poprzednich publikacji „Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty – obowiązek zamawiającego” pisaliśmy o znaczeniu prawidłowego sporządzania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Wskazywaliśmy wówczas, że wykonawcy mogą złożyć odwołanie do KIO, gdy zamawiający nie przedstawia w zawiadomieniu uzasadnienia faktycznego i prawnego podjętej przez siebie czynności, ograniczając się jedynie do podania samej punktacji …