Orzecznictwo KIO: Wykonawcy będący małżonkami jako grupa kapitałowa

W dzisiejszym wpisie powracam do pytania czy wykonawcy będący małżonkami należą do tej samej grupy kapitałowej. To zagadnienie było już poruszane na naszym blogu w artykule z sierpnia 2019 r., na gruncie orzeczenia KIO z 4 czerwca 2019 r. (sygn. akt: KIO 885/19). W tym wyroku KIO przyjęła, że małżonkowie pomiędzy którymi istnieje ustrój wspólności …

Preferencje unijne w zamówieniach sektorowych

Szczególnym rozwiązaniem zastosowanym przez ustawodawcę w postępowaniach o udzielenie zamówienia sektorowego są tzw. preferencje unijne. Regulacje dotyczące preferencji unijnych w PZP wdrażają do polskiego porządku prawnego rozwiązania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/EU z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej …

Orzecznictwo TSUE: Orzekanie z urzędu o wystąpieniu przesłanek wykluczenia

W jednym z artykułów opublikowanych na naszym blogu odwoływaliśmy się już do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 września 2021 r. TSUE rozstrzygnął w nim kwestię indywidulanej odpowiedzialności wykonawcy za wprowadzenie zamawiającego w błąd. Zgodnie z orzeczeniem, gdy jeden z wykonawców, będący członkiem grupy wykonawców składających ofertę, wprowadził w błąd przy dostarczaniu informacji, które …

Konieczność wyboru oferty w terminie związania ofertą

Termin związania ofertą jest obligatoryjnie wskazywany przez zmawiającego w dokumentach zamówienia poprzez wskazanie daty. Maksymalne terminy związania ofertą zostały uregulowane w PZP i różnią się w zależności od przedmiotu postępowania i wartości zamówienia. Czas związania ofertą W odniesieniu do zamówień klasycznych terminy związania ofertą wynoszą: 30 dni dla zamówienia o wartości poniżej progów unijnych 90 …

Dlaczego warto wnioskować o i przeglądać protokoły postępowań o udzielenie zamówienia?

Jedną z zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jego jawność. Zgodnie z art. 18 ust. 2 PZP zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. Jawny jest również protokół postępowania, za pośrednictwem którego zainteresowani mogą m.in. zapoznać się z ofertami innych wykonawców, co może …

Orzecznictwo KIO: zasada jednokrotności

Zgodnie z utrwalonym w doktrynie i orzecznictwie poglądem, w odniesieniu do wezwań do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, obowiązuje zasada jednokrotności, która ma zapobiec nadmiernemu przedłużaniu postępowania. Zamawiający nie może więc wielokrotnie wzywać wykonawcy do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów, co oznacza że wezwanie kierowane do wykonawcy powinno być maksymalnie konkretne, jasne, precyzyjne …

Orzecznictwo TSUE – indywidulna odpowiedzialność wykonawcy za wprowadzenie w błąd

W przypadku ubiegania się o uzyskanie zamówienia przez kilku wykonawców wspólnie, wykluczenie na okres dwóch lat z uwagi na zaistnienie przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 8 PZP będzie dotyczyć wyłącznie tego wykonawcy z grupy, który dopuścił się wprowadzenia zamawiającego w błąd. Inni wykonawcy z grupy nie będą podlegać wykluczeniu, pod warunkiem oczywiście, …

Odrzucenie czy poprawienie oferty? Omyłki rachunkowe a błędy w obliczeniu ceny

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 10 PZP, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Jednocześnie, art. 223 ust. 2 nakazuje zamawiającemu poprawić – w toku badania oferty -oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem ich konsekwencji rachunkowych. Obie te czynności są obligatoryjne. Zamawiający powinien więc znać różnicę między przytoczonymi przepisami, …

Aukcja elektroniczna – zmiana terminu na zgłoszenie postąpienia jako istotna zmiana SWZ

Ustawa prawo zamówień publicznych uprawnia Zamawiającego do prowadzenia aukcji elektronicznej przed wyborem najkorzystniejszej oferty w przypadku prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Celem skorzystania z tej instytucji jest uzyskanie nowych, obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Przeprowadzenie aukcji …

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – obowiązek złożenia dowodów w zakresie ceny i kosztów

O wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny na gruncie nPZP pisaliśmy już na naszym blogu w styczniu w artykułach „Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?” oraz „Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w nowym PZP 2021„. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej stanowisku KIO w przedmiocie dowodów, które wykonawca powinien złożyć w odpowiedzi na wezwanie do …