Czy brak informacji o modelu i producencie urządzenia może skutkować odrzuceniem oferty?

Brak podania w formularzu ofertowym modelu oraz producenta oferowanego urządzenia, a zatem danych umożliwiających dokonanie jednoznacznej jego identyfikacji nie pozwala zamawiającemu na zbadanie zgodności urządzenia z postawionymi w SIWZ wymaganiami. Jeżeli zamawiający nie jest w stanie ustalić tych danych w sposób nie budzący wątpliwości na podstawie innych informacji zawartych w ofercie, oferta powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. …

Wykluczenie wykonawcy ze względu na udział w przygotowaniu postępowania

Sama okoliczność, że wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowania na rzecz zamawiającego nie stanowi jeszcze wystarczającej przesłanki do wykluczenia go z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP. Niezbędne jest bowiem ustalenie, że udział ten spowodował zakłócenie konkurencji oraz, że to zakłócenie konkurencji nie może zostać wyeliminowane w inny sposób niż w drodze wykluczenia wykonawcy z postępowania.
  • Ludmiła Kitaszewska

Wykorzystanie nielegalnego oprogramowania przy sporządzaniu oferty skutkuje jej odrzuceniem

Wykonawca, który posługuje się przy sporządzaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nielegalnym oprogramowaniem narusza, co najmniej dobre obyczaje i godzi w porządek prawny - do takich wniosków doszła KIO rozpoznając sprawę 1, w której wykonawca sporządził kosztorys ofertowy przy wykorzystaniu nielegalnej wersji programu służącego do kosztorysowania Norma Pro.
  • Ludmiła Kitaszewska

Kiedy powiązania między wykonawcami mogą świadczyć o niedozwolonym porozumieniu?

Takie okoliczności jak podpisanie dwóch ofert przez jedną i tę samą osobę, złożenie jednakowych oświadczeń wraz z ofertą, brak uzupełnienia niezbędnych dokumentów czy nawet wzajemne udostępnianie sobie zasobów technicznych powinny wzbudzić wątpliwości zamawiającego co do niedozwolonego porozumienia między wykonawcami.
  • Ludmiła Kitaszewska

Nadużycie prawa do składania wyjaśnień rażąco niskiej ceny

„Nieusprawiedliwione w żaden sposób zaniechanie przekazania zamawiającemu wyczerpujących informacji co do wyceny kluczowych elementów zamówienia skutkujące przedłużaniem procesu wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi nadużycie prawa do składania wyjaśnień” – tak orzekła KIO w wyroku z dnia 26 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1323/19. 
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy wykonawcy będący małżonkami mogą być uznani za grupę kapitałową?

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą oni, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przepisy PZP odwołują się do pojęcia „grupy kapitałowej” w rozumieniu ustawy z …