Orzecznictwo KIO: Wykonawcy będący małżonkami jako grupa kapitałowa

W dzisiejszym wpisie powracam do pytania czy wykonawcy będący małżonkami należą do tej samej grupy kapitałowej. To zagadnienie było już poruszane na naszym blogu w artykule z sierpnia 2019 r., na gruncie orzeczenia KIO z 4 czerwca 2019 r. (sygn. akt: KIO 885/19). W tym wyroku KIO przyjęła, że małżonkowie pomiędzy którymi istnieje ustrój wspólności …

Orzecznictwo TSUE: Orzekanie z urzędu o wystąpieniu przesłanek wykluczenia

W jednym z artykułów opublikowanych na naszym blogu odwoływaliśmy się już do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 września 2021 r. TSUE rozstrzygnął w nim kwestię indywidulanej odpowiedzialności wykonawcy za wprowadzenie zamawiającego w błąd. Zgodnie z orzeczeniem, gdy jeden z wykonawców, będący członkiem grupy wykonawców składających ofertę, wprowadził w błąd przy dostarczaniu informacji, które …

Orzecznictwo TSUE – indywidulna odpowiedzialność wykonawcy za wprowadzenie w błąd

W przypadku ubiegania się o uzyskanie zamówienia przez kilku wykonawców wspólnie, wykluczenie na okres dwóch lat z uwagi na zaistnienie przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 8 PZP będzie dotyczyć wyłącznie tego wykonawcy z grupy, który dopuścił się wprowadzenia zamawiającego w błąd. Inni wykonawcy z grupy nie będą podlegać wykluczeniu, pod warunkiem oczywiście, …

Przesłanki wykluczenia związane z naruszeniem przepisów prawa pracy i ochrony środowiska – jakie zmiany wprowadziło nowe PZP

Niektóre z przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia są związane z naruszeniem przez wykonawcę przepisów prawa pracy, socjalnego i ochrony środowiska. Chociaż lista okoliczności pozwalających na wykluczenie zawarta w obowiązującym PZP jest taka sama jak w poprzednio obowiązującej ustawie, to jednak przepisy je regulujące zawierają istotne zmiany. Najważniejszą różnicę stanowi przesunięcie okoliczności dotyczących …

Stanowisko UZP w sprawie oświadczeń dotyczących konfliktu interesów

Bezstronność jest jedną z podstawowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednym ze środków zapewniających jej stosowanie stanowi obowiązek zamawiającego do zapewnienia obiektywizmu i niezależności osób, które po jego stronie wykonują czynności związane z przeprowadzeniem postępowania. Znalazł on wyraz w art. 56 ust. 1 i 3 nPZP, na podstawie którego wskazane w przepisie osoby podlegają …

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania – co zmieniło nowe PZP 2021?

Na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy PZP wprowadzenie zamawiającego w błąd było sankcjonowane wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o dwie odmienne przesłanki, wskazane odpowiednio w art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP. Obecnie obowiązująca ustawa wprowadziła w tym zakresie istotne zmiany. Przede wszystkim wykluczenie ze względu …

Jak uniknąć wykluczenia z postępowania w przypadku wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP?

Zgodnie treścią z art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: „w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury …

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia

Projekt Rozporządzeniem Ministra Rozwoju sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przewiduje szereg zmian w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które mają na celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. W postępowaniach o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych zamawiający obligatoryjnie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. …

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w nowym PZP 2021

Pod pojęciem podmiotowych środków dowodowych w myśl art. 7 pkt. 17 nPZP należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nPZP. Aktualnie finalizowane są prace nad Rozporządzeniem Ministra Rozwoju sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych …

Jeden wykonawca i dwie oferty – czy zawsze Zamawiający musi je odrzucić?

Zasadą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest to, że jeden wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Stanowi o tym przepis art. 82 ust. 1 PZP w myśl którego Wykonawca może złożyć jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 zdanie drugie – a zatem przypadku, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania …