• Ludmiła Kitaszewska

Przesłanki wykluczenia w zamówieniach sektorowych

Samo wskazanie przez zamawiającego szerszych podstaw wykluczenia z postępowania, nawet jeżeli w praktyce z nich nie skorzystał, stanowi naruszenie PZP – tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając zastrzeżenia od wyniku kontroli prowadzonej przez Prezesa UZP (por. uchwała KIO z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt. KIO/KU 15/19). Kontrolowane postępowanie dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej i …
  • Ludmiła Kitaszewska

Jakie korzyści niesie dla zamawiających sektorowych system kwalifikowania wykonawców?

Zamawiający sektorowi są uprawnieni do ustanowienia systemu kwalifikowania wykonawców. W ramach tego systemu, w odniesieniu do danej kategorii zamówień sektorowych, zamawiający tworzy wykaz zakwalifikowanych wykonawców. W wykazie tym umieszczani są wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez zamawiającego. System kwalifikowalności wykonawców jest ustanawiany na czas oznaczony, a wykonawcy mają prawo składać wnioski o dopuszczenie do udziału …
  • Ludmiła Kitaszewska

Zamówienia mieszane – sektorowe

Przez zamówienia sektorowe należy rozumieć zamówienia udzielane w celu wykonywania jednego z kluczowych dla gospodarki rodzajów działalności, wymienionych w art. 132 ust. 1 PZP,  takich jak poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, zarządzanie lotniskami i portami, gospodarka wodna, energetyka, transport czy usługi pocztowe. O tym, jakie przepisy powinien stosować zamawiający, gdy przedmiot zamówienia obejmuje co najmniej …