Z niezgodnością treści oferty z treścią SIWZ mamy do czynienia gdy zawartość oferty nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia albo sposobu jego wykonania wymogom

ukształtowanym przez zamawiającego. Niezgodność taka stanowi przesłankę odrzucenia oferty z postępowania, jednak z zastrzeżeniem przepisów dotyczących poprawiania omyłek w ofercie. Właśnie obowiązku poprawienia przez zamawiającego omyłki wykonawcy dotyczył jeden z niedawnych wyroków KIO (por. wyrok z dnia 1 lipca 2019 r., sygn. akt: KIO 1123/19).

W stanie faktycznym sprawy zamawiający prowadził postępowanie w przedmiocie dostawy aparatów powietrznych ze sprężonym powietrzem oraz masek do tych aparatów w łącznej ilości 60 sztuk. Było to drugie postępowanie wszczęte w tym przedmiocie, pierwsze postępowanie (obejmujące ilość 80 sztuk) zostało unieważnione przez zamawiającego. Jeden z wykonawców składając ofertę w nowy postępowaniu omyłkowo skorzystał z formularza ofertowego obejmującego ilości właściwe dla poprzedniego postępowania. W konsekwencji wskazał jako ilość oferowanych masek 80 zamiast 60 sztuk.

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy jako niezgodną z SIWZ. Jednak czy działanie zamawiającego było w tym stanie rzeczy prawidłowe? Zdaniem odwołującego, który zaskarżył czynność odrzucenia jego oferty, zamawiający postąpił niezgodnie z przepisami. Powinien on bowiem dokonać poprawienia w ofercie odwołującego innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ.

Zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Co ważne, warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez zamawiającego z dyspozycji powyższego przepisu, jest to, aby inna omyłka była niezamierzona przez wykonawcę oraz miała charakter umożliwiający zamawiającemu samodzielne jaj poprawienie na podstawie posiadanych danych. Zamawiający nie może przy tym mieć wątpliwości co do prawidłowej treści oferty.

Izba przychyliła się do stanowiska wykonawcy, przyjmując, że wprawdzie oferta wykonawcy nie była zgodna z SIWZ w zakresie ilości masek (80 sztuk zamiast 60 sztuk), jednak zamawiający nie był uprawniony do automatycznego odrzucenia oferty na tej podstawie. W ocenie Izby, w rzeczonej sprawie wystąpiły właśnie przesłanki określone w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, a co za tym idzie zamawiający powinien poprawić inną omyłkę.

Wprawdzie zamawiający w odpowiedzi na odwołanie argumentował, że nie mógł samodzielnie, bez udziału  wykonawcy  poprawić omyłki, jednak KIO nie przyznała mu racji, uznając, że błąd był oczywisty i niezamierzony przez wykonawcę. Dodatkowo fakt, że cena jednostkowa dla maski została określona przez odwołującego w treści oferty, umożliwiało dokonanie dalszych zmian rachunkowych w postaci przeliczenia łącznej ceny ofertowej.

Warto wskazać, że na gruncie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP dopuszczalne jest tylko poprawianie takich omyłek, której nie powodują istotnych zmian w treści oferty wykonawcy. W stanie faktycznym sprawy poprawienie omyłki dotyczyło jedynie takiej ilości zaoferowanego asortymentu, która nie przekraczała 9% łącznej jego wartości, zatem poprawienie  omyłki  nie  spowoduje istotnych zmian w treści oferty.

Ostatecznie KIO nakazała zamawiającemu poprawienie omyłki w ofercie wykonawcy poprzez przyjęcie ilości masek zgodnej z treścią SIWZ, z uwzględnieniem dokonania zmian rachunkowych w treści oferty,  będących  konsekwencją  poprawienia  omyłki.

drukuj