W postępowaniach poniżej progów unijnych ustawodawca ograniczył możliwość złożenia odwołania do KIO jedynie w odniesieniu do czynności zamawiającego wyraźnie wskazanych w PZP.  Zgodnie z treścią art. 180 ust. 2 PZP jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  2. określenia warunków udziału w postępowaniu;
  3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  4.  odrzucenia oferty odwołującego;
  5. opisu przedmiotu zamówienia;
  6. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Orzecznictwo KIO dopuszcza szerokie interpretowanie przesłanek

Pomimo tego, że powyższy katalog czynności jest zamknięty, to należy pamiętać, że KIO w swoich orzeczeniach zgodnie dopuszcza sytuacje, w których zarzuty odwołania wobec wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 PZP, będą obejmować także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez Zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia tej oferty.

Na gruncie powyższego pojawia się pytanie, czy wykonawca może w ramach postępowań podprogowych zaskarżyć poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej przez zamawiającego? Kwestii takiej dotyczył niedawny wyrok KIO z dnia 28 maja 2020 r., sygn. akt: KIO 506/20, gdzie odwołujący w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej progów unijnych wniósł odwołanie, w którym zaskarżył między nieuprawnioną poprawę omyłki w ofercie zarzucając zamawiającemu naruszenie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP.

Zarzut dotyczący poprawienie omyłki tylko w ramach zarzutu dotyczącego wyboru oferty najkorzystniejszej

Rozpoznając rzeczoną sprawę Izba przyjęła, iż:

„Co do zasady, samodzielny zarzut naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp przez dokonanie nieuprawnionej poprawy oczywistej omyłki rachunkowej nie mieści się w zamkniętym katalogu określonym w art. 180 ust. 2 Pzp. Możliwa jest jednak sytuacja, w której dokonana ze złamaniem przepisów Pzp lub nieuzasadniona okolicznościami poprawa oczywistej omyłki rachunkowej skutkować będzie wadliwością czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.”

Izba nie wykluczyła zatem sytuacji, w której poprawienie omyłki rachunkowej mogłoby zostać zakwestionowane w ramach zarzutu dotyczącego wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wskazała jednak, że dla uznania, że czynność poprawy omyłki mieściła się w zakresie odwołania wniesionego na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 6 PZP wykonawca musiałby powiązać podnoszony przez siebie zarzut z zarzutem skierowanym przeciwko czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Sposób sformułowania odwołania był jednak wadliwy.

Po dokonaniu analizy argumentacji odwołującego, Izba doszła ostatecznie do wniosku, że w zarzucie podniesionym przez niego nie zawiera się zarzut skierowany przeciwko czynności wyboru najkorzystniejszej. Odwołujący zatem błędnie skierował swoje argumenty przeciwko czynności poprawy oczywistej omyłki rachunkowej i tylko przeciwko tej czynności.

drukuj