Informacje podawane na potrzeby ustalenia, czy oferta spełnia parametry opisu przedmiotu zamówienia należy zaliczyć do tej kategorii informacji,które mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP. W przypadku, gdy wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił takiego rodzaju informacje wprowadzające w błąd, powinien zostać wykluczony z postępowania.

Tego typu wprowadzenia w błąd dotyczyła jedna ze spraw rozpatrywanych niedawno przed KIO, gdzie Izba uznała, że wykonawca w sposób zawiniony przedstawił nieprawdziwe informacje, które skutkowały wyborem jego oferty jako najkorzystniejszej (por. wyrok z dnia 25 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 1036/19).

W stanie faktycznym sprawy, zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy urządzeń do ciągłego pomiaru współczynnika tarcia sztucznych nawierzchni lotniskowych. W ramach zamówienia wykonawcy mieli dostarczyć pojazd zabudowany zgodnie z wymaganiami SIWZ, spełniający miedzy innymi wymóg ładowności na poziomie sprecyzowanym przez zamawiającego.

Jeden z wykonawców zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP poprzez brak wykluczenia z postępowania konkurenta, który w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień, przedstawił informację dotyczącą możliwość wygospodarowania dodatkowej ładowności zaoferowanego pojazdu dzięki wymontowaniu koła zapasowego. W ocenie odwołującego, wykonawca ten przekazał informację wprowadzającą zamawiającego w błąd, bowiem oferowany pojazd nie jest wyposażany standardowo w koło zapasowe, lecz w zestaw naprawczy, a tym samym waga koła zapasowego nie jest wliczana do masy własnej pojazdu. Odwołujący argumentował, że działanie konkurenta było zawinione i mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w tym postępowaniu. Co ważne, w jego ocenie wykonawca ten nie powinien mieć możliwości powtórnego składania wyjaśnień, a procedura badania jego oferty winna się zakończyć na stwierdzeniu zawinionego wykorzystania przez niego informacji wprowadzających w błąd zamawiającego.

Izba podzieliła stanowisko odnośnie tego, że nie można w trybie art. 26 ust. 3 PZP czy art. 87 ust. 1 PZP zastępować nieprawdziwej informacji informacją prawdziwą. Jeżeli wykonawca podał choćby lekkomyślnie informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na podejmowane przez niego decyzje, nie można jednocześnie twierdzić, że takie oświadczenie lub dokument zawiera błędy odnośnie tego, co miało zostać wykazane lub ocenione. Tym bardziej nie ma możliwości zmiany treści oferty i wyjaśnień tej treści w toku postępowania odwoławczego.

W konsekwencji Izba uznała, że wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w trybie art. 87 ust. 1 PZP, który zgłosił uzasadnione wątpliwości co do możliwości zrealizowania zamówienia w oparciu o pojazd wskazany w treści oferty, wprowadził w błąd zamawiającego, że usunięcie niektórych elementów wyposażenia umożliwi zamontowanie testera tarcia oraz nie zostaną przekroczone parametry pojazdu w zakresie ładowności i masy całkowitej. Skoro na tej podstawie zamawiający dokonał wyboru oferty tego wykonawcy, to  w ocenie Izby doszło do wypełnienia hipotezy normy z art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP.

drukuj