Zwrócenie się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ stanowi istotne uprawnienie wykonawców, umożliwiające im wpływanie na kształt warunków przyszłego zamówienia. Przyjmuje się nawet, że w pewnych okolicznościach brak stosownych zapytań skierowanych do zamawiającego może być poczytane za niedochowanie należytej staranności przez wykonawcę, a późniejsze kwestionowanie treści SWZ za spóźnione.

Nowe Prawo zamówień publicznych zmodyfikowało zasady składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. Kwestię tę reguluje obecnie art. 135 nowej ustawy. Na gruncie obowiązujących przepisów wykonawcy powinni wnioski o wyjaśnienie treści SWZ złożyć nie później niż na 14 albo 7 dni (jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i zamawiający skrócił termin składania ofert) przed upływem terminu składania ofert.

Zasadny obliczania terminów

Do obliczania terminów na gruncie prawa zamówień stosujemy regulacje zawarte w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem regulacji wskazanych bezpośrednio w PZP. Zasadą będzie zatem to, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Natomiast jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Zatem dniem, w którym upływa termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ będzie dzień przypadający 14 dni wstecz od dnia składania ofert, ale bez wliczenia tego dnia. Jeżeli jednak tym dniem byłaby sobota, niedziela lub święto, można złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w dniu następnym.

W przypadku gdy wniosek taki wpłynie w terminie, zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia. W pozostałych przypadkach zamawiający będzie uprawniony, ale nie zobowiązany do udzielenia wyjaśnień.

Brak wyjaśnień w terminie

Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w ww. terminach, to ma obowiązek przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

Jednak w takiej sytuacji przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie (wykonawca nie uzyskuje dłuższego czasu na składanie zapytań).

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3 PZP, przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający może także w myśl art. 136 PZP zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. Informację o terminie zebrania zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający sporządza wówczas informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania oraz odpowiedzi na nie, którą następnie udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

drukuj