Jakich dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu może żądać zamawiający sektorowy?

Zamawiający, zgodnie z art. 25 ust. 1 PZP, jest uprawniony do żądania od wykonawców przedłożenia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty te zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126 z dnia 27.07.2016).

Czy jest to katalog zamknięty? Co do zasady tak. Dlatego co do zasady, bowiem PZP przewiduje w art. 138 ust. 1 pkt 2 wyjątek dotyczący zamawiających sektorowych. Przepis ten pozwala tej specyficznej kategorii zamawiających żądać przedłożenia także innych dokumentów niż określone w rozporządzeniu.

Uprawnienie to dotyczy jedynie dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (a nie brak podstaw wykluczenia czy kryteriów selekcji). Skorzystanie z niego jest możliwe, jeżeli te dokumenty są niezbędne do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału.

Co istotne przepis art. 138 ust. 1 pkt 2 PZP nie uprawnia zamawiających sektorowych do żądania innego rodzaju dokumentów zamiast tych, które są określone w rozporządzeniu, lecz niejako obok nich. Zamawiający nie może zrezygnować z żądania dokumentów wskazanych w rozporządzeniu.

W tej kwestii wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza, jeszcze na gruncie stanu prawnego obowiązującego przed czerwcową nowelizacją[1], argumentując, iż wskazany przepis uprawnia zamawiającego do żądania dodatkowo innych dokumentów, obok tych, które zostały wymienione w rozporządzeniu, nie wyłączając przy tym obowiązku zamawiającego do żądania także dokumentów w tym rozporządzeniu wskazanych (por. uchwała KIO z dnia 03 marca 2016 r., KIO/KU 17/16).

Aktualnie uznać należy, że taki obowiązek będzie dotyczył postępowań powyżej progów unijnych, w których, zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP zamawiający jest zobligowany do żądania dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

[1] Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1020)

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl