Wykonawca, który posługuje się przy sporządzaniu

oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nielegalnym oprogramowaniem narusza, co najmniej dobre obyczaje i godzi w porządek prawny – do takich wniosków doszła KIO rozpoznając sprawę 1, w której wykonawca sporządził kosztorys ofertowy przy wykorzystaniu nielegalnej wersji programu służącego do kosztorysowania Norma Pro.

Kosztorys ofertowy sporządzony przy użyciu nielegalnego oprogramowania

W stanie faktycznym sprawy jeden z wykonawców załączył do oferty kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem programu komputerowego Norma Pro Wersja 4.01, marzec 2003 r. Jak ustalono w toku postępowania, wersja ta była wersją nielegalną. Wykonawca bronił się jednak argumentem, iż podmiot, któremu przysługują prawa autorskie do programu oświadczył, iż nie wnosi roszczeń z tego tytułu, a stan prawny sprawy jest uregulowany. Argumentował także, iż posiada dwie legalne wersje oprogramowania, a użycie wersji nielegalnej nastąpiło bez wiedzy reprezentantów wykonawcy.

Czyn nieuczciwej konkurencji

Kluczowe dla przyjęcia, czy oferta wykonawcy powinna podlegać odrzuceniu było ustalenie, czy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP zamawiający zobowiązany jest odrzucić taką ofertę. Z kolei w myśl z art. 3 ust. 1 uznk 2, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Izba podkreśliła, że korzystając z nielegalnej wersji oprogramowania wykonawca jest w stanie obniżać koszty swojego funkcjonowania w stosunku do kosztów funkcjonowania podmiotów korzystających wyłącznie z legalnych programów. Ponadto działanie takie jest sprzeczne z prawem i narusza art. 74 ustawy o prawie autorskim 3 oraz dobre obyczaje.

Ugoda nie wystarczy

W ocenie Izby, fakt, że podmiot, któremu przysługują prawa autorskie oświadcza, że nie będzie kierować do wykonawcy roszczeń z tego tytułu był bez znaczenia dla sprawy. Powszechnym zjawiskiem jest bowiem zawieranie porozumień ugodowych z podmiotami, które użyły nielegalnej kopii oprogramowania. Zawarcie tego typu ugody, w wyniku której roszczenia właściciela oprogramowania zostają zaspokojone, nie niweczy faktu sporządzenia oferty przy wykorzystaniu nielegalnego oprogramowania. Izba podkreśliła przy tym, że art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP określający katalog przesłanek odrzucenia oferty wykonawcy, nie przewiduje wyjątków, gdy szkoda została naprawiona, a roszczenia uprawnionych zaspokojone. Warto wskazać, że to nie pierwsze takie orzeczenie Izby, na temat rozstrzygnięcia, które zapadło w podobnym stanie faktycznym pisaliśmy już poprzednio na łamach bloga.

1  Wyrok KIO z dnia 17 lipca 2019 r., sygn. akt: KIO 1255/19

2 Ustawa z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30)

3 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03)

drukuj