Czy wycena pozycji kosztorysowej na „0 zł” oznacza to samo co brak wyceny?

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że w sytuacji, gdy zamawiający nie zawarł odrębnych wymogów w SIWZ, to wpisanie przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu kwoty „0 zł” jest wyceną, gdyż symbolowi „0” przypisana jest konkretna wartość liczbowa. Dokonanie przez wykonawcę wyceny pozycji kosztorysowej na kwotę 0 zł, a zupełny brak wskazania jakiejkolwiek wartości w kosztorysie nie stanowi takich samych sytuacji – do takich wniosków doszła KIO w niedawnym wyroku z dnia 3 listopada 2020 r., sygn. akt KIO 2489/20. Wyrok zapadł wprawdzie na gruncie poprzedniego stanu prawnego, lecz wnioski z niego płynące będą aktualne także obecnie.  

W stanie faktycznym sprawy, wykonawca wniósł odwołanie wobec odrzucenia jego oferty przez zamawiającego. Osią sporu było ustalenie, czy oferta odwołującego jest zgodna czy też nie z SIWZ oraz – w przypadku stwierdzenia niezgodności – czy zamawiający był obowiązany poprawić ofertę odwołującego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.  

Rozpoznając sprawę Izba uznała, że kosztorys złożony przez wykonawcę nie jest zgodny z SIWZ ponieważ nie wycenił  on niektórych pozycji. Izba wskazała przy tym, że istotą kosztorysowego rozliczenia jest wyliczenie ceny końcowej w oparciu o ilość faktycznie zrealizowanych prac oraz ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów nakładów i prac. Mając wiedzę o takim rodzaju rozliczenia zadania, wykonawca musiał być zatem świadomy, że jego obowiązkiem jest załączenie do oferty wszystkich cen jednostkowych dla nakładów i prac składających się na całość przedmiotu zamówienia. Tym samym pominięcie w kosztorysie ofertowym pozycji dotyczącej branży elektrycznej było równoznaczne z nieokreśleniem w ofercie ceny jednostkowej dla tej branży. Natomiast konsekwencją braku wyceny branży elektrycznej jest zaniechanie wycenienia przez tego wykonawcę całości przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z SIWZ. Odwołujący argumentował z kolei, że wycenił sporne pozycje na na 0 zł, a jedynie przez omyłkę programu kosztorysowego, nie wskazał tej wartości w kosztorysie.  

  

Co jednak ważne, KIO podkreśliła, że wycena danej pozycji na 0 zł oraz niewskazanie żadnej wartości w tej pozycji nie są okolicznościami tożsamymi. Izba nie znalazła także podstaw do samodzielnego poprawienia przez zamawiającego kwot w kosztorysie.  

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl