Gwarancja wadialna w formie skanu? KIO potwierdza taką możliwość

Rolą wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest takie zabezpieczenie zamawiającego, aby miał on możliwość na podstawie posiadanego dokumentu gwarancji wadialnej, do żądania od gwaranta zapłaty kwoty wadium, w razie ziszczenia się jednej z przesłanek stanowiących podstawę do skorzystania z tego zabezpieczenia.  Dotychczasowe orzecznictwo Izby wskazywało, iż dokument gwarancji wadialnej, czy to bankowej …
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy błąd w tłumaczeniu gwarancji wadialnej może uzasadniać odrzucenie oferty?

Takim problemem zajmowała się KIO w jednej z niedawnych spraw (wyrok z dnia 30 stycznia 2019 sygn. akt 44/19), gdzie wykonawca przedłożył oryginał gwarancji wadialnej wystawionej przez bank zagraniczny w języku angielskim oraz tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu. Cały spór dotyczył niefortunnego użycia angielskiego zwrotu „any”.