• Ludmiła Kitaszewska

Interes w uzyskaniu danego zamówienia

Dziś poruszymy zagadnienie interesu z nieco innej strony. Warto bowiem zadać sobie pytanie, o to, co dokładnie oznacza zwrot interes w uzyskaniu danego zamówienia.  Przepis art. 179 ust. 1 PZP stanowi, iż środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy wykonawca, którego cena ofertowa przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ma interes w uzyskaniu zamówienia?

Jedną z przesłanek umożliwiających wykonawcy złożenie odwołania do KIO oraz skargi do sądu okręgowego jest posiadanie tzw. „interesu w uzyskaniu zamówienia”. Stanowi o tym art. 179 ust. 1 PZP, zgodnie z którym: Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego …