Zawarcie ugody a obowiązek poinformowania o rozwiązaniu umowy w JEDZ

Poprzednio na łamach bloga pisaliśmy o wpływie rozwiązania umowy przez zamawiającego na dalsze uczestnictwo wykonawcy w przetargach. Wskazywaliśmy wówczas, że o fakcie rozwiązania umowy należy bezwzględnie poinformować zamawiającego w JEDZ, gdyż zatajając taką informację wykonawca ryzykuje wykluczenie z postępowania z uwagi na wprowadzenie zamawiającego w błąd – więcej na ten temat do przeczytania w artykule …
  • Ludmiła Kitaszewska

Zamawiający nie może oprzeć się jedynie na treści JEDZ przy wykluczeniu wykonawcy

Zamawiający nie może zwolnić się z obowiązku przedstawienia uzasadnienia faktycznego i prawnego czynności wykluczenia powołując się na fakt wypełnienia przez wykonawcę odpowiedniej części JEDZ – takie stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 20 marca 2019 r., sygn. akt KIO 410/19.
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy dokument JEDZ można złożyć w języku obcym?

Zasadą jest, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. Oczywiście od zasady tej  istnieją wyjątki i zgodnie z art. 9 ust. 3 PZP zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na złożenie oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów również w języku obcym. Przy czym chodzi …
  • Ludmiła Kitaszewska

Problemy praktyczne związane z JEDZ

Z zawartego w art. 25a ust. 1 PZP sformułowania wynika, iż oświadczenie składane wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu (zarówno w formie JEDZ jak i „zwykłego” oświadczenia) powinno być aktualne na dzień składania ofert lub wniosków. Jednak co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim, że informacje zawarte w JEDZ muszą być …
  • Ludmiła Kitaszewska

W jaki sposób konsorcjum wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu?

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego, czy to w formie konsorcjum czy spółki cywilnej, ma obowiązek złożenia odrębnego JEDZ lub oświadczenia (w zakresie spełniania warunków udziału i niepodlegania wykluczeniu), zgodnie z treścią art. 25a ust. 6 PZP. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw …