Kara umowna za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom – Uchwała Sądu Najwyższego

Przepisy PZP szczegółowo regulują, jakie postanowienia muszą się znaleźć w umowie o roboty budowlane, zawieranej w ramach reżimu zamówień publicznych. Jednymi z takich obligatoryjnych postanowień są regulacje dotyczące kar umownych. Zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 7 PZP umowa o roboty budowlane zawiera postanowienia dotyczące wysokości kar umownych z tytułu: a) braku zapłaty lub …

Kiedy jest dopuszczalne kryterium oceny ofert w postaci kary umownej?

Co do zasady ustawodawca pozostawił zamawiającemu swobodę w doborze pozacenowych kryteriów oceny ofert, dając mu możliwość ustalenia takich kryteriów, które zagwarantują, że wybór oferty najkorzystniejszej odpowiadał będzie uzasadnionym interesom i potrzebom zamawiającego. Przedstawiony w art. 91 ust. 2 PZP przykładowy katalog kryteriów ma charakter otwarty, zamawiający jest zatem uprawniony do ustanowienia także kryteriów innych niż …
  • Ludmiła Kitaszewska

Kara umowna jako kryterium oceny ofert

Kara umowna jest powszechnie stosowanym mechanizmem w umowach zawieranych w ramach procedury zamówień publicznych. Przysługuje zamawiającemu w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez wykonawcę. Przy czym jeżeli w umowie nie zastrzeżono możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, kara umowna zastępuje należne wierzycielowi odszkodowanie. Jest to mechanizm niezwykle wygodny