Jeden wykonawca i dwie oferty – czy zawsze Zamawiający musi je odrzucić?

Zasadą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest to, że jeden wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Stanowi o tym przepis art. 82 ust. 1 PZP w myśl którego Wykonawca może złożyć jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 zdanie drugie – a zatem przypadku, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania …
  • Ludmiła Kitaszewska

W jaki sposób zdobywa się doświadczenie realizując zamówienie w konsorcjum?

W ostatnim wpisie poruszaliśmy temat sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum. Jednym z takich warunków może być dysponowanie określonym doświadczeniem. Natomiast w dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie, w jaki sposób posługiwać się doświadczeniem zdobytym podczas wspólnej realizacji zamówienia. Dotychczasowe orzecznictwo KIO pozostawało spójne w zakresie tego, iż każdy z wykonawców ma prawo …
  • Ludmiła Kitaszewska

W jaki sposób konsorcjum wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu?

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego, czy to w formie konsorcjum czy spółki cywilnej, ma obowiązek złożenia odrębnego JEDZ lub oświadczenia (w zakresie spełniania warunków udziału i niepodlegania wykluczeniu), zgodnie z treścią art. 25a ust. 6 PZP. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw …