Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego w nowym PZP 2021 – nowe regulacje

W nowym Prawie Zamówień Publicznych znalazły się nieco zmienione niż dotychczas regulacje dotyczące powoływania się przez wykonawców na zdolności podmiotów trzecich. Aktualnie kwestia korzystania z cudzych zasobów została uregulowana w art. 118 i nast. Nowego PZP. Pierwsza odrębność dotyczy wyraźnego dopuszczenia przez ustawodawcę możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego nie tylko w celu wykazywania …

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty – obowiązek zamawiającego

Przepis art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP odnoszący się do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wymaga od zamawiającego podania, oprócz informacji o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, również stosownego uzasadnienia faktycznego i prawnego. W każdym przypadku wykonawcy powinni mieć możliwość prześledzenia procesu decyzyjnego zamawiającego, a zatem wiedzieć, na jakiej …

Kryteria jakościowe muszą mieć oparcie w uzasadnionych potrzebach zamawiającego

Zasadą jest, że zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteria te mogą odnosić się  między innymi do ceny lub kosztu, jakości, właściwości estetycznych i funkcjonalnych, aspektów społecznych czy środowiskowych. PZP nie określa zamkniętego katalogu możliwych do zastosowania jakościowych kryteriów oceny ofert, opisując je jedynie w sposób przykładowy, z tym …
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy dopuszczalne jest stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących wykonawcy?

Zasadą jest, że kryteria oceny ofert jakie można zastosować w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą mieć charakteru podmiotowego,a zatem dotyczyć właściwości wykonawcy. Zgodnie z normą wyrażoną w art. 91 ust. 3 PZP kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.  Nadto kryteria te, powinny …
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy manipulowanie przez wykonawcę ceną składową oferty, w celu uzyskania korzystniejszej punktacji, może skutkować odrzuceniem jego oferty?

Zasadą jest, iż wskazywane przez wykonawcę w ofercie ceny składowe odnoszące się do jej poszczególnych elementów muszą odzwierciedlać realne dla nich koszty. Za czyn nieuczciwej konkurencji skutkujący odrzuceniem oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP, może być poczytane między innymi takie rozkładanie kosztów oferty, które zmierza do uzyskania korzystnej punktacji i wyeliminowania …
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy dopuszczalne jest wskazanie jako kryterium oceny ofert wskaźnika zatrudnienia przez wykonawcę na umowie o pracę dotyczącego okresu przed dniem złożenia oferty?

Zagadnieniem zgodności takiego kryterium z przepisami zamówień publicznych zajęła się w ostatnim czasie Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając odwołania złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie, przygotowanie, wdrożenie rozbudowy Systemu Digitalizacji Akt Postepowań Przygotowawczych (iSDA), prowadzonego przez Prokuraturę Krajową. W przywołanym postępowaniu zamawiający jako jedno z pozacenowych kryteriów oceny ofert wskazał „Organizację zespołu Wykonawcy”. W ramach …

Czy kryteria oceny ofert mogą być subiektywne?

W ciągu ostatnich kilku lat z dużą intensywnością obserwujemy zmiany, jakie wprowadza ustawodawca krajowy i unijny, zmierzając do zwiększenia stosowalności w procesie udzielania zamówień publicznych pozacenowych kryteriów oceny ofert. Mimo powyższych starań, jednostki zamawiające z pewną dozą ostrożności podejmują próby wypracowania właściwych rozwiązań w tym zakresie. Zamawiający często zdają się zapominać, że pozacenowe kryteria oceny …