Partnerstwo innowacyjne w nowym PZP 2021

Tryb partnerstwa innowacyjnego został wprowadzony do PZP nowelizacją z 2016 r., z myślą o takich zamawiających, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań, a produkty i usługi oferowane przez rynek nie są w stanie zaspokoić ich potrzeb. Tryb partnerstwa innowacyjnego znalazł się również w nowym PZP 2021, które uelastycznia i doprecyzowuje przepisy dotyczące partnerstwa innowacyjnego, w tym jego definicje.  Partnerstwo …

Konflikt interesów w nowym PZP 2021

Nowe PZP 2021 wprowadza zmiany w zakresie regulacji dotyczących wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego. Na wzór rozwiązań przyjętych dyrektywach europejskich nowe PZP 2021 posługuje się wyraźnie pojęciem konfliktu interesów.   Wyłączenie osób wobec których istnieje konflikt interesów z postępowania stanowi emanację jednej z podstawowych zasad prawa zamówień publicznych w postaci zasady obiektywizmu i …

Klauzule abuzywne w nowym PZP 2021

Konieczność kształtowania wzorów umów w sprawie zamówień publicznych w sposób proporcjonalny i uwzględniający interes wykonawców była podnoszona już na etapie koncepcji nowego prawa zamówień publicznych. Jako jeden z argumentów przytaczano wówczas, że formułowanie wzorców umownych w sposób jednostronny i nieproporcjonalny wywiera negatywny wpływ na wydatkowanie środków publicznych. Wykonawcy składają bowiem mniej ofert, a także kalkulują wysokość kar oraz ryzyk, którymi zostali …

Współdziałanie zamawiającego przy wykonaniu umowy w nowym PZP 2021

Nowe PZP 2021 przewiduje istotne zmiany w obszarze przepisów regulujących zawieranie i realizację umów w sprawie zamówienia publicznego. Zmiany te mają na celu nie tylko ograniczenie jednostronnego kształtowania umów przez zamawiających oraz przerzucania nieproporcjonalnych ryzyk kontraktowych na wykonawców, ale także wzmocnienie regulacji dotyczących fazy wykonania i następnie ewaluacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.   Co ważne, realizacji zamówienia publicznego z poszanowaniem interesów obu stron umowy ma służyć wyraźne wyartykułowanie w nowym PZP 2021 zasady współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonaniu …

Zmiany w zakresie wadium w nowym PZP 2021

W nowym PZP 2021 zostały nieco zmienione regulacje dotyczącej wnoszenia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Aktualnie kwestie dotyczące form oraz zasad wnoszenia, zwrotu oraz zatrzymywania wadium są uregulowane w art. 97 oraz 98 nowego PZP 2021.  Wadium – fakultatywne  Przede wszystkim w nowym PZP 2021 wadium jest instytucją fakultatywną, co oznacza, że w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, zamawiający nie muszą już żądać wadium w postępowaniach …

Zmiana definicji wykonawcy w nowym PZP 2021

Nowe PZP 2021 zmienia podstawową, z punktu widzenia zamówień publicznych, definicję „wykonawcy” w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   Na początek warto wskazać, że dotychczasowe przepisy definiują wykonawcę jako osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (tak art. 2 pkt …

Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb z wolnej ręki w nowym PZP 2021

W jednym z poprzednich artykułów “Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb podstawowy w nowym PZP 2021” pisaliśmy na temat trybów udzielenia zamówienia, z których od stycznia 2021 r. będą mogli skorzystać zamawiający w postępowaniach o  udzielenie zamówienia klasycznego poniżej progów unijnych. Jednym z tych trybów jest, znany także obecnej ustawie, tryb z wolnej ręki. Czy nowe PZP …

Zamówienia in –house w nowym PZP 2021

Ustawodawca w nowym PZP 2021 doprecyzowuje przesłanki udzielenia zamówienia in-house. Chodzi o zamówienia udzielanie przez tzw. zamawiających publicznych (tj. zamawiających, o których mowa w art. 4 nowego PZP m.in. jednostki sektora finansów publicznych) oraz część zamawiających sektorowych w postaci zamawiających publicznych w zakresie, w jakim wykonują jeden z rodzajów działalności sektorowej (art. 5 ust 1. Pkt 1 nowego PZP) – jednostkom kontrolowanym lub kontrolującym.  Kwestię udzielania …

Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb podstawowy w nowym PZP 2021

Nowe PZP wprowadza istotne zmiany jeżeli chodzi o udzielanie klasycznych zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne. Począwszy od stycznia 2021 r. zamawiający nie skorzystają już z tak popularnego dotychczas trybu przetargu nieograniczonego.   Na początek warto wskazać, że pod pojęciem zamówień klasycznych należy rozumieć zamówienia udzielane przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w …

Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego w nowym PZP 2021 – nowe regulacje

W nowym Prawie Zamówień Publicznych znalazły się nieco zmienione niż dotychczas regulacje dotyczące powoływania się przez wykonawców na zdolności podmiotów trzecich. Aktualnie kwestia korzystania z cudzych zasobów została uregulowana w art. 118 i nast. Nowego PZP. Pierwsza odrębność dotyczy wyraźnego dopuszczenia przez ustawodawcę możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego nie tylko w celu wykazywania …