Nowe prawo zamówień publicznych 2021 – zmiany w zakresie podwykonawstwa

Czy nowe Prawo zamówień publicznych1 (dalej: Ustawa), które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., wprowadza istotne zmiany w zakresie podwykonawstwa? W dziale VII Ustawy dotyczącym umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonania, ustawodawca umieścił odrębny rozdział 5 dotyczący podwykonawstwa. W rozdziale tym zostały zebrane dotychczas rozproszone przepisy dotyczące zagadnienia podwykonawstwa. Zmiany …
  • Ludmiła Kitaszewska

Jaki wpływ ma nowelizacja PZP na treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej?

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wadium pełni przede wszystkim funkcję zabezpieczającą i dyscyplinującą wykonawców. Żądanie jego złożenia jest obligatoryjne w postępowaniach, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Z wyjątkiem, że zamawiający sektorowi, zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 3 …

Nowelizacja prawa zamówień publicznych weszła w życie

28 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Celem nowelizacji przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju jest przede wszystkim wdrożenie unijnych dyrektyw (klasycznej 2014/24/UE i sektorowej 2014/25/UE). Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: 1. wprowadzenie podziału na obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 2. ograniczenie obowiązków wykonawców w zakresie …

Zmiana wynagrodzenia w umowach zawartych przed 19.10.2014 r.

W Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która doprecyzowuje regulację odnoszącą się do dopuszczalności zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego związanych ze zmianami stawki podatku od …

Zbliża się kolejna nowelizacja PZP

Jak podaje Urząd Zamówień publicznych 11 października 2013 r. Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącą podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane. Uchwalone przez Sejm rozwiązania mają służyć: 1. wzmocnieniu ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w szczególności zapewnienia terminowej oraz pełnej wypłaty należnego …

Nowelizacja ustawy PZP

Z dniem 11 września 2013 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) wprowadzająca w dotychczasowej regulacji dwie istotne dla zamawiających sektorowych zmiany. Pierwsza z wprowadzonych zmian doprecyzowuje katalog wyłączeń od stosowania przepisów ustawy odnoszących się do zamówień sektorowych. W znowelizowanym art. 138a ust. 1 ustawy PZP wskazano wprost, że zamawiający sektorowi prowadzący …

Sejm uchwalił nowelizację pzp

53. posiedzenie Sejmu zakończyło się uchwaleniem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczącej podwykonawców. Zmiany są związane głównie z wprowadzeniem mechanizmów nadzoru nad wykonaniem zamówień, co ma na celu zwiększenia bezpieczeństwa i prawidłowości w stosowaniu procedur zamówień publicznych. Dzięki nowelizacji znacznie zyskają podwykonawcy, gdyż stwarza ona im zdecydowanie więcej możliwości egzekwowania ich praw do terminowej …