Czy brak informacji o modelu i producencie urządzenia może skutkować odrzuceniem oferty?

Brak podania w formularzu ofertowym modelu oraz producenta oferowanego urządzenia, a zatem danych umożliwiających dokonanie jednoznacznej jego identyfikacji nie pozwala zamawiającemu na zbadanie zgodności urządzenia z postawionymi w SIWZ wymaganiami. Jeżeli zamawiający nie jest w stanie ustalić tych danych w sposób nie budzący wątpliwości na podstawie innych informacji zawartych w ofercie, oferta powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. …

Czy zamawiający może odrzucić ofertę na podstawie informacji, jakie znalazł w Internecie?

Zasadą jest, że zamawiający, badając zgodność oferty z wymaganiami SIWZ, powinien się opierać wyłącznie na dokumentach i oświadczeniach, które uprzednio sprecyzował i których złożenia wymagał w dokumentacji postępowania. Co natomiast w przypadku, gdy zamawiający uzyska, choćby od konkurentów wykonawcy czy samodzielnie z Internetu, informacje sprzeczne z informacjami zawartymi w oświadczeniach i dokumentach przedłożonych przez wykonawcę? …
  • Ludmiła Kitaszewska

Wykorzystanie nielegalnego oprogramowania przy sporządzaniu oferty skutkuje jej odrzuceniem

Wykonawca, który posługuje się przy sporządzaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nielegalnym oprogramowaniem narusza, co najmniej dobre obyczaje i godzi w porządek prawny - do takich wniosków doszła KIO rozpoznając sprawę 1, w której wykonawca sporządził kosztorys ofertowy przy wykorzystaniu nielegalnej wersji programu służącego do kosztorysowania Norma Pro.
  • Ludmiła Kitaszewska

Oferta podpisana podpisem zaufanym za pośrednictwem ePUAP podlega odrzuceniu

Zgodnie z art. 10a ust. 5 PZP oferty sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedochowanie tego wymogu powoduje, że oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z ustawą w myśl art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP. Nie wszyscy wykonawcy zdają sobie jednak sprawę z tego, że nie każdy podpis elektroniczny to podpis kwalifikowany.
  • Ludmiła Kitaszewska

Brak formalnego wykluczenia wykonawcy czy odrzucenia jego oferty nie zamyka drogi do złożenia odwołania w postępowaniu poniżej progów unijnych

Katalog czynności zamawiającego, które mogą być zaskarżone w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne, została ograniczona przez ustawodawcę między innymi do takich działań jak wykluczenie wykonawcy z postępowania, odrzucenie jego oferty czy wybór oferty najkorzystniejszej.
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy manipulowanie przez wykonawcę ceną składową oferty, w celu uzyskania korzystniejszej punktacji, może skutkować odrzuceniem jego oferty?

Zasadą jest, iż wskazywane przez wykonawcę w ofercie ceny składowe odnoszące się do jej poszczególnych elementów muszą odzwierciedlać realne dla nich koszty. Za czyn nieuczciwej konkurencji skutkujący odrzuceniem oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP, może być poczytane między innymi takie rozkładanie kosztów oferty, które zmierza do uzyskania korzystnej punktacji i wyeliminowania …

Czy brak podania w formularzu ofertowym nazw lub firm podwykonawców uzasadnia odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ?

Obecnie, w myśl art. 36b ust. 1 PZP zamawiający zobligowany jest do żądania od wykonawców wskazania przez nich części zamówienia, której wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców (niezależnie od tego, czy wykonawcy powołują się na zasoby tych podmiotów, czy nie). W ostatnim czasie Krajowa Izba Odwoławcza wydała kilka wyroków (m.in. z dnia 13 …

Zmiana jednej litery w imieniu pełnomocnika

W taki sposób Krajowa Izba Odwoławcza (wyrok z dnia 30 kwietnia 2013 r. KIO 882/13) oraz Sąd Okręgowy w Koszalinie (wyrok z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. akt: VI Ga 71/13) rozstrzygnęły spór pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w przedmiocie bezpodstawnego odrzucenia oferty. Zamawiający odrzucił bowiem ofertę wykonawcy albowiem uznał, iż osoba, która ofertę w imieniu wykonawcy …