Odwołanie do KIO w nowym PZP 2021

Nowe Prawo zamówień publicznych przewiduje istotne zmiany w zakresie katalogu czynności oraz zaniechań czynności zamawiającego wobec których możliwe jest wniesienie środka ochrony prawnej w postaci odwołania do KIO. W dotychczasowym stanie prawnym zakres możliwych do zaskarżenia czynności/zaniechań zamawiającego zależy przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z postępowaniem o wartości powyżej czy poniżej progów …

Poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ

W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przez KIO1 doszło do sporu odnośnie tego, czy zamawiający miał prawo do poprawienia jako „innej omyłki”, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, informacji zawartej w formularzu ofertowym odnośnie oferowanego zakresu dostawy. Niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Rzeczona sprawa dotyczyła postępowania w przedmiocie …

Czy zamawiający może odmówić odbioru robót budowlanych w przypadku drobnych wad i usterek?

Czy zamawiający ma prawo uzależniać dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy od usunięcia przez wykonawcę wszelkich, nawet najdrobniejszych wad? W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przez KIO1 zamawiający we wzorze umowy przewidział, że może odmówić odbioru robót budowlanych do czasu usunięcia przez wykonawcę wad, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone takie wady, które nadają się …
  • Ludmiła Kitaszewska

Jak ustalić chwilę doręczenia odwołania składanego w formie elektronicznej?

To, czy w praktyce lepiej jest wnosić odwołanie składając je „fizycznie” w KIO, czy też za pomocą platformy ePUAP jest kwestią ocenną. Jak wiadomo, w przypadku tego środka ochrony prawnej nie wystarczy samo nadanie przesyłki, lecz odwołanie musi zostać doręczone Prezesowi KIO przed upływem ustawowego terminu.
  • Ludmiła Kitaszewska

Jak skutecznie formułować zarzuty odwoławcze?

Jednym z przysługujących wykonawcy środków ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych jest odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie powinno spełniać sformalizowane wymogi, szczegółowo wskazane w art. 180 ust. 3 PZP. Przede wszystkim powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, któremu zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności …