Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – obowiązek złożenia dowodów w zakresie ceny i kosztów

O wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny na gruncie nPZP pisaliśmy już na naszym blogu w styczniu w artykułach „Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?” oraz „Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w nowym PZP 2021„. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej stanowisku KIO w przedmiocie dowodów, które wykonawca powinien złożyć w odpowiedzi na wezwanie do …

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu regulującego wysokość opłaty od skargi na orzeczenie KIO

Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2020 r., sygn. akt SK 9/17, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał o zgodności z Konstytucją przepisu art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 755, 807 i 956) (dalej: u.k.s.c.), który w ówczesnym brzmieniu przewidywał opłatę stałą od …

Czy wykonawca może wskazywać te same zasoby sprzętowe w różnych postępowaniach?

W jednym z niedawnych orzeczeń Izby1, które zapadł na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie odbioru odpadów komunalnych, KIO wypowiedziała się w przedmiocie dopuszczalności zaangażowania sprzętowego wykonawców w ramach różnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.  Zaangażowanie zasobów sprzętowych i kadrowych w inne przedsięwzięcia Przedmiotem sporu było zaangażowanie sprzętu wykonawcy wskazanego w przetargu także w …
  • Ludmiła Kitaszewska

Co wykonawca może zrobić, aby nie dopuścić do zawarcia umowy do czasu rozstrzygnięcia skargi na orzeczenie KIO?

W przypadku wniesienia odwołania, zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Jednak już po ogłoszeniu orzeczenia (oczywiście jeżeli jest ono korzystne dla zamawiającego) droga wolna - można podpisywać umowę.