Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym przez KIO?

Na gruncie obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 ustawy Prawo zamówień publicznych istotnej zmianie uległy przepisy regulujące postępowanie odwoławcze przed KIO, o czym pisaliśmy w publikacji „Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego przed KIO„. Jedną z istotnych zmian, jest wprowadzenie „profesjonalizacji” zastępstwa przed KIO.  Kwestię tę reguluje art. 510 PZP, który stanowi, kto może być pełnomocnikiem …

Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego przed KIO

Sejm uchwalił ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w zakresie nowego PZP 2021, o których pisaliśmy w publikacji „Rządowy projekt zmian nowego PZP 2021„. Nowelizacja dokonuje również zmian w Dziale IX …

Zmiana jednej litery w imieniu pełnomocnika

W taki sposób Krajowa Izba Odwoławcza (wyrok z dnia 30 kwietnia 2013 r. KIO 882/13) oraz Sąd Okręgowy w Koszalinie (wyrok z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. akt: VI Ga 71/13) rozstrzygnęły spór pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w przedmiocie bezpodstawnego odrzucenia oferty. Zamawiający odrzucił bowiem ofertę wykonawcy albowiem uznał, iż osoba, która ofertę w imieniu wykonawcy …