• Ludmiła Kitaszewska

Oferta podpisana podpisem zaufanym za pośrednictwem ePUAP podlega odrzuceniu

Zgodnie z art. 10a ust. 5 PZP oferty sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedochowanie tego wymogu powoduje, że oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z ustawą w myśl art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP. Nie wszyscy wykonawcy zdają sobie jednak sprawę z tego, że nie każdy podpis elektroniczny to podpis kwalifikowany.