Czy kryteria oceny ofert mogą być subiektywne?

W ciągu ostatnich kilku lat z dużą intensywnością obserwujemy zmiany, jakie wprowadza ustawodawca krajowy i unijny, zmierzając do zwiększenia stosowalności w procesie udzielania zamówień publicznych pozacenowych kryteriów oceny ofert. Mimo powyższych starań, jednostki zamawiające z pewną dozą ostrożności podejmują próby wypracowania właściwych rozwiązań w tym zakresie. Zamawiający często zdają się zapominać, że pozacenowe kryteria oceny …

Rażąco niska cena

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących …

Zastrzeżenie tajemnicy

Obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ciąży na wykonawcy. […] Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych wykonawca, który zastrzega, że podane przez niego informacje nie mogą być udostępniane, obowiązany jest wykazać, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonej w wyroku z dnia 2 marca 2015 …

Niedopuszczalność występowania

W wyroku z dnia 8 stycznia 2014 r. (sygnatura akt: X Ga 652/13) Sąd Okręgowy w Poznaniu wypowiedział się w przedmiocie interpretacji pojęcia interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje wykonawca w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia odwołania przez innego wykonawcę, o którym mowa w art. 185 ust. 2 ustawy z dnia …

Zbliża się kolejna nowelizacja PZP

Jak podaje Urząd Zamówień publicznych 11 października 2013 r. Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącą podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane. Uchwalone przez Sejm rozwiązania mają służyć: 1. wzmocnieniu ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w szczególności zapewnienia terminowej oraz pełnej wypłaty należnego …

Zamówienia podprogowe

Progi kwotowe obligujące do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ustalone są dla zamówień sektorowych na stosunkowo wysokim poziomie. Co do zasady tryby udzielania zamówień określone w tej ustawie znajdują zastosowanie jedynie w przypadku, gdy wartość zamówienia sektorowego jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400 tys. euro dla zamówień na dostawy lub usługi bądź 5 mln euro dla zamówień na roboty budowlane.1 W odniesieniu do pozostałych zamówień, tzw. zamówień podprogowych, ustawodawca krajowy pozostawia zamawiającym sektorowym swobodę wyboru wykonawcy, w tym także swobodę określenia procedury, w ramach której wybór taki ma być dokonany.