Procedura odwrócona w nowym PZP 2021

W aktualnym stanie prawnym procedura odwrócona została uregulowana dość oszczędnie w treści art. 24aa ust. 1 PZP, który stanowi, iż:  Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile …

Czy w postepowaniach o wartości poniżej progów unijnych można zaskarżyć informację o wyborze oferty najkorzystniejszej?

W jednej z poprzednich publikacji „Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty – obowiązek zamawiającego” pisaliśmy o znaczeniu prawidłowego sporządzania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Wskazywaliśmy wówczas, że wykonawcy mogą złożyć odwołanie do KIO, gdy zamawiający nie przedstawia w zawiadomieniu uzasadnienia faktycznego i prawnego podjętej przez siebie czynności, ograniczając się jedynie do podania samej punktacji …

Tryb podstawowy – jakie zmiany zakłada rządowy projekt ustawy?

Rządowy projekt ustawy, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule „Rządowy projekt zmian nowego PZP 2021” zakłada wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne, polegających na doprecyzowaniu przepisów regulujących tzw. tryb podstawowy. Z uwagi na to, że tryb podstawowy będzie stanowił podstawowe narzędzie zamawiających do udzielenia zamówień …

Czy w postępowaniach poniżej progów unijnych można zaskarżyć poprawienie omyłki przez zamawiającego ?

W postępowaniach poniżej progów unijnych ustawodawca ograniczył możliwość złożenia odwołania do KIO jedynie w odniesieniu do czynności zamawiającego wyraźnie wskazanych w PZP.  Zgodnie z treścią art. 180 ust. 2 PZP jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu …

Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb z wolnej ręki w nowym PZP 2021

W jednym z poprzednich artykułów “Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb podstawowy w nowym PZP 2021” pisaliśmy na temat trybów udzielenia zamówienia, z których od stycznia 2021 r. będą mogli skorzystać zamawiający w postępowaniach o  udzielenie zamówienia klasycznego poniżej progów unijnych. Jednym z tych trybów jest, znany także obecnej ustawie, tryb z wolnej ręki. Czy nowe PZP …

Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb podstawowy w nowym PZP 2021

Nowe PZP wprowadza istotne zmiany jeżeli chodzi o udzielanie klasycznych zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne. Począwszy od stycznia 2021 r. zamawiający nie skorzystają już z tak popularnego dotychczas trybu przetargu nieograniczonego.   Na początek warto wskazać, że pod pojęciem zamówień klasycznych należy rozumieć zamówienia udzielane przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w …

Komunikacja elektroniczna także w postępowaniach poniżej progów unijnych

W związku z pandemią koronawirusa UZP na swojej stronie internetowej rekomenduje1, aby zamawiający w postępowaniach poniżej progów unijnych komunikowali się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rozwiązanie takie ma zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia także w zakresie postępowań nie objętych dotychczas pełną elektronizacją. Obowiązujące regulacje prawne Wskazanie UZP dotyczy zarówno komunikacji, jak i …