• Ludmiła Kitaszewska

Projekt ustawy o jawności życia publicznego a PZP

W ostatnim czasie wiele kontrowersji wzbudził rządowy projekt ustawy o jawności życia publicznego. Projekt zakłada między innymi wprowadzenie obligatoryjnych procedur antykorupcyjnych w przedsiębiorstwie, a także zakazu zatrudniania urzędników lub funkcjonariuszy przed upływem trzech lat od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji.
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy trzeci i dalszy wykonawca w rankingu może złożyć odwołanie w procedurze odwróconej?

Co do zasady ten z wykonawców, którego oferta, po uwzględnieniu odwołania, ma szasnę zostać wybrana jako najkorzystniejsza, spełnia określone w art. 179 ust. 1 PZP przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej. Przysługuje mu zatem interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez instytucję zamawiającą przepisów może spowodować poniesienie przez niego szkody. Jak natomiast wygląda sytuacja w przypadku procedury odwróconej? Czy trzeci i dalszy wykonawca w rankingu ma możliwość złożenia skutecznego odwołania?

Wadium a konsorcjum

Kwestia prawidłowego sposobu ustanowienia wadium niepieniężnego zabezpieczającego ofertę wnoszoną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (w ramach konsorcjum) nie jest wprost uregulowana w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wątpliwości mogą dotyczyć przede wszystkim pytania, czy np. gwarancja  ubezpieczeniowa lub bankowa powinna być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum, czy też dopuszczalna jest sytuacja, …

Wspólne prowadzenie postępowania

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa PZP”) w art. 3 wskazuje zakres podmiotowy jej zastosowania. Oznacza to, iż podmioty wymienione enumeratywnie w tym przepisie mają ustawowy obowiązek udzielania zamówień w na zasadach i w trybie określonym w ustawie PZP. Ponadto zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy PZP zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i …

Wyższe progi stosowania PZP oraz kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych zostały skierowane projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.1 Po wejściu w życie …