• Ludmiła Kitaszewska

Nadużycie prawa do składania wyjaśnień rażąco niskiej ceny

„Nieusprawiedliwione w żaden sposób zaniechanie przekazania zamawiającemu wyczerpujących informacji co do wyceny kluczowych elementów zamówienia skutkujące przedłużaniem procesu wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi nadużycie prawa do składania wyjaśnień” – tak orzekła KIO w wyroku z dnia 26 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1323/19. 
  • Ludmiła Kitaszewska

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Zgodnie z art. 90 ust. 1 PZP, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, sprzyjających warunków wykonywania zamówienia czy kosztów pracy.
  • Ludmiła Kitaszewska

Ostrożnie z ponownym wzywaniem o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Z kolei zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty takiego wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub wprawdzie udzielił, ale ich ocena wraz ze złożonymi dowodami potwierdza fakt, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt.
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy można kilkukrotnie wzywać o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Zamawiający, stosownie do treści art. 90 ust. 1 PZP, zwraca się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, gdy poweźmie wątpliwości co do zaoferowanej ceny lub kosztu pod względem ich rażącego zaniżenia. Zamawiający może powziąć taką wątpliwość w oparciu o szereg czynników, w tym doświadczenie nabyte przy realizacji danego