Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – obowiązek złożenia dowodów w zakresie ceny i kosztów

O wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny na gruncie nPZP pisaliśmy już na naszym blogu w styczniu w artykułach „Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?” oraz „Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w nowym PZP 2021„. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej stanowisku KIO w przedmiocie dowodów, które wykonawca powinien złożyć w odpowiedzi na wezwanie do …

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w nowym PZP 2021

W poprzedniej publikacji „Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?” wskazywaliśmy na sytuacje, w których zamawiający zobowiązany jest wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Dziś wskażemy, co powinny zawierać wyjaśnienia wykonawcy na gruncie nowej ustawy.  Kwestię tę reguluje art. 224 ust. 3 nPZP, wskazując, że wyjaśnienia rażąco niskiej ceny mogą dotyczyć w szczególności:  zarządzania …

Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Różnice w cenach ofert są codziennością w zamówieniach publicznych, jednak w sytuacji, gdy zamawiający potwierdzi, że oferta wykonawcy zawiera cenę rażąco niską – będzie miał obowiązek jej odrzucenia, po przeprowadzeniu stosownego postępowania wyjaśniającego.  Z ceną rażąco nisko mamy do czynienia w sytuacji, gdy jest ona niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych. Oznacza to zatem …

Czy zamawiający może narzucić metodologię przedstawienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny?

Na łamach bloga wielokrotnie pisaliśmy o wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny i problemach praktycznych z tym związanych. Uregulowanie dotyczące wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny zawiera przepis art. 90 PZP. Stanowi on, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający …
  • Ludmiła Kitaszewska

Nadużycie prawa do składania wyjaśnień rażąco niskiej ceny

„Nieusprawiedliwione w żaden sposób zaniechanie przekazania zamawiającemu wyczerpujących informacji co do wyceny kluczowych elementów zamówienia skutkujące przedłużaniem procesu wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi nadużycie prawa do składania wyjaśnień” – tak orzekła KIO w wyroku z dnia 26 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1323/19. 
  • Ludmiła Kitaszewska

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Zgodnie z art. 90 ust. 1 PZP, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, sprzyjających warunków wykonywania zamówienia czy kosztów pracy.
  • Ludmiła Kitaszewska

Ostrożnie z ponownym wzywaniem o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Z kolei zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty takiego wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub wprawdzie udzielił, ale ich ocena wraz ze złożonymi dowodami potwierdza fakt, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt.
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy można kilkukrotnie wzywać o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Zamawiający, stosownie do treści art. 90 ust. 1 PZP, zwraca się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, gdy poweźmie wątpliwości co do zaoferowanej ceny lub kosztu pod względem ich rażącego zaniżenia. Zamawiający może powziąć taką wątpliwość w oparciu o szereg czynników, w tym doświadczenie nabyte przy realizacji danego