Poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ

W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przez KIO1 doszło do sporu odnośnie tego, czy zamawiający miał prawo do poprawienia jako „innej omyłki”, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, informacji zawartej w formularzu ofertowym odnośnie oferowanego zakresu dostawy. Niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Rzeczona sprawa dotyczyła postępowania w przedmiocie …

Czy brak informacji o modelu i producencie urządzenia może skutkować odrzuceniem oferty?

Brak podania w formularzu ofertowym modelu oraz producenta oferowanego urządzenia, a zatem danych umożliwiających dokonanie jednoznacznej jego identyfikacji nie pozwala zamawiającemu na zbadanie zgodności urządzenia z postawionymi w SIWZ wymaganiami. Jeżeli zamawiający nie jest w stanie ustalić tych danych w sposób nie budzący wątpliwości na podstawie innych informacji zawartych w ofercie, oferta powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. …
  • Ludmiła Kitaszewska

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w sobotę

Każdy kto zetknął się w praktyce z orzecznictwem KIO wie, że niejednokrotnie w  tożsamych stanach faktycznych poszczególne składy orzekają odmiennie. Tak też było w przypadku dwóch uchwał KIO, pierwszej z dnia 19 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO/KU 23/17 oraz drugiej z 3 lipca 2017 r., sygn. akt KIO/KU 28/17. Co ciekawe uchwały dotyczyły tego samego zamawiającego i wręcz identycznego stanu faktycznego.
  • Ludmiła Kitaszewska

Podmioty reprezentujące Skarb Państwa mają obowiązek uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej przed upublicznieniem SIWZ

Z dniem 1 lipca 2017 r. wszedł w życie art. 18 obowiązującej od początku tego roku ustawy z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261). Przepis ten przewiduje dla zamawiających, będących podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa, obowiązek uzyskiwania opinii prawnej Prokuratorii Generalnej w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 18 ust. …

Czy brak podania w formularzu ofertowym nazw lub firm podwykonawców uzasadnia odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ?

Obecnie, w myśl art. 36b ust. 1 PZP zamawiający zobligowany jest do żądania od wykonawców wskazania przez nich części zamówienia, której wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców (niezależnie od tego, czy wykonawcy powołują się na zasoby tych podmiotów, czy nie). W ostatnim czasie Krajowa Izba Odwoławcza wydała kilka wyroków (m.in. z dnia 13 …