• Ludmiła Kitaszewska

Tajemnica przedsiębiorstwa

W toku postępowania o udzielenie zamówienia określone informacje mogą zostać zastrzeżone przez wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zastrzeżenia takiego można jednak dokonać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Niezbędne jest przy tym także spełnienie innych ustawowych wymogów. Wymagane jest po pierwsze dokonanie zastrzeżenia, że określone informacje nie …

Zastrzeżenie tajemnicy

Obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ciąży na wykonawcy. […] Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych wykonawca, który zastrzega, że podane przez niego informacje nie mogą być udostępniane, obowiązany jest wykazać, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonej w wyroku z dnia 2 marca 2015 …