Skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa musi zawierać dowody

Jawność postępowania jest podstawową zasadą rządząca udzielaniem zamówień publicznych. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą być uzasadnione i mieć swoje oparcie w ustawie. Wyjątek od zasady jawności przewiduje art. 8 ust. 3 PZP, stanowiąc, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie …
  • Ludmiła Kitaszewska

Dane podwykonawców jako tajemnica przedsiębiorstwa?

Warunkiem niezbędnym dla zastrzeżenia danej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest posiadanie przez nią wartości gospodarczej.Nie każda bowiem informacja o charakterze technicznym,technologicznym, organizacyjnym lub innym dla przedsiębiorstwa może być przedmiotem tajemnicy, ale wyłącznie taka, która jest źródłem zysku lub pozwala na zaoszczędzenie kosztów dla przedsiębiorcy dzięki temu, że pozostanie poufna.
  • Ludmiła Kitaszewska

Wykonawca nie utajni informacji o zamówieniach realizowanych na rzecz podmiotów publicznych

Uznanie przez zamawiającego skuteczności zastrzeżeniajako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji dotyczących usług realizowanych  przez wykonawcę na rzecz podmiotów publicznych stanowi naruszenie zasady jawności postępowania, o której mowa w art. 8 ust. 1 PZP – tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 8 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 92/19.
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy wykonawca może utajnić całość informacji zawartych w wykazie osób?

Wykaz osób jest podstawowym dokumentem żądanym przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Dokument ten zawiera nie tylko informacje pozwalające na identyfikację konkretnych osób stanowiących zaplecze kadrowe wykonawcy,