Tryb podstawowy – jakie zmiany zakłada rządowy projekt ustawy?

Rządowy projekt ustawy, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule „Rządowy projekt zmian nowego PZP 2021” zakłada wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne, polegających na doprecyzowaniu przepisów regulujących tzw. tryb podstawowy. Z uwagi na to, że tryb podstawowy będzie stanowił podstawowe narzędzie zamawiających do udzielenia zamówień …

Wyższe progi stosowania PZP oraz kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych zostały skierowane projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.1 Po wejściu w życie …

Przepisy kodeksu cywilnego

Pozytywnie w sprawie dopuszczalności stosowania przepisów kodeksu cywilnego o nienależnym świadczeniu w zamówieniach publicznych wypowiedział się Sąd Najwyższy w wydanym w dniu 7 lutego 2013 r. wyroku o sygn. akt: II CSK 248/12. Sąd Najwyższy w swoim rozstrzygnięciu wskazał, iż do prac wykraczających poza umowę zawartą w trybie ustawy PZP, w sytuacji gdy strony nie zawarły umowy w …

Umowa po terminie związania ofertą

Celem wyznaczenia terminów związania ofertą jest zobligowanie wykonaw- ców, pod groźba utraty wadium, do dotrzymania warunków zawartych w ofercie złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Artykuł 85 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych mówi o tym, że wykonawca jest związany ofertą aż do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.