• Ludmiła Kitaszewska

Czy zamawiający musi poszukiwać dodatkowych środków na sfinansowanie zamówienia publicznego?

W sytuacji gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy każda wada postępowania daje podstawę do jego unieważnienia?

Dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi podstawowy cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,do osiągnięcia którego dążyć powinien zamawiający. Z tego względu unieważnienie postępowania możliwe jest w jedynie w sytuacjach wyjątkowych, wyraźnie wymienionych w ustawie. Jedną z takich wyjątkowych sytuacji jest wadliwość prowadzonego przez zamawiającego postępowania, o której mowa w  art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP. …

Uzupełnienie dokumentów bez wezwania

Sposób postępowania w przypadku, gdy wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu albo niezbędnych pełnomocnictw, a także, kiedy złożone przez wykonawcę dokumenty, oświadczenia bądź pełnomocnictwa okazały się wadliwe, reguluje art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych...