Unieważnienie postępowania z uwagi na COVID-19 – KIO potwierdza taką możliwość

W jednym z niedawnych wyroków KIO, który dotyczył postępowania o udzielenie zamówienia na najem kombajnów chodnikowych prowadzonego przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., Izba analizowała zasadność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w powołaniu na pandemię COVID-19.  W ocenie zamawiającego konsekwencje wprowadzenia na terytorium kraju stanu epidemii COVID-19 dla jego działalności gospodarczej uzasadniały unieważnienie postępowania przetargowego w …

Czy zamawiający musi zbadać wszystkie oferty przed unieważnieniem postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP?

W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przed KIO (sygn. akt KIO 518/20), Izba rozpatrywała kwestię możliwości unieważnienia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP, bez uprzedniego kompleksowego przeprowadzenia badania wszystkich ofert, jakie zostały złożone przez wykonawców w postępowaniu.  W stanie faktycznym sprawy zamawiający prowadził postępowanie w przedmiocie dostawy dwóch …
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy zamawiający musi poszukiwać dodatkowych środków na sfinansowanie zamówienia publicznego?

W sytuacji gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy każda wada postępowania daje podstawę do jego unieważnienia?

Dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi podstawowy cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,do osiągnięcia którego dążyć powinien zamawiający. Z tego względu unieważnienie postępowania możliwe jest w jedynie w sytuacjach wyjątkowych, wyraźnie wymienionych w ustawie. Jedną z takich wyjątkowych sytuacji jest wadliwość prowadzonego przez zamawiającego postępowania, o której mowa w  art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP. …

Uzupełnienie dokumentów bez wezwania

Sposób postępowania w przypadku, gdy wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu albo niezbędnych pełnomocnictw, a także, kiedy złożone przez wykonawcę dokumenty, oświadczenia bądź pełnomocnictwa okazały się wadliwe, reguluje art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych...