Niedopuszczalność występowania

W wyroku z dnia 8 stycznia 2014 r. (sygnatura akt: X Ga 652/13) Sąd Okręgowy w Poznaniu wypowiedział się w przedmiocie interpretacji pojęcia interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje wykonawca w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia odwołania przez innego wykonawcę, o którym mowa w art. 185 ust. 2 ustawy z dnia …

Zbliża się kolejna nowelizacja PZP

Jak podaje Urząd Zamówień publicznych 11 października 2013 r. Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącą podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane. Uchwalone przez Sejm rozwiązania mają służyć: 1. wzmocnieniu ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w szczególności zapewnienia terminowej oraz pełnej wypłaty należnego …

Przepisy kodeksu cywilnego

Pozytywnie w sprawie dopuszczalności stosowania przepisów kodeksu cywilnego o nienależnym świadczeniu w zamówieniach publicznych wypowiedział się Sąd Najwyższy w wydanym w dniu 7 lutego 2013 r. wyroku o sygn. akt: II CSK 248/12. Sąd Najwyższy w swoim rozstrzygnięciu wskazał, iż do prac wykraczających poza umowę zawartą w trybie ustawy PZP, w sytuacji gdy strony nie zawarły umowy w …

Nowelizacja ustawy PZP

Z dniem 11 września 2013 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) wprowadzająca w dotychczasowej regulacji dwie istotne dla zamawiających sektorowych zmiany. Pierwsza z wprowadzonych zmian doprecyzowuje katalog wyłączeń od stosowania przepisów ustawy odnoszących się do zamówień sektorowych. W znowelizowanym art. 138a ust. 1 ustawy PZP wskazano wprost, że zamawiający sektorowi prowadzący …

Sejm uchwalił nowelizację pzp

53. posiedzenie Sejmu zakończyło się uchwaleniem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczącej podwykonawców. Zmiany są związane głównie z wprowadzeniem mechanizmów nadzoru nad wykonaniem zamówień, co ma na celu zwiększenia bezpieczeństwa i prawidłowości w stosowaniu procedur zamówień publicznych. Dzięki nowelizacji znacznie zyskają podwykonawcy, gdyż stwarza ona im zdecydowanie więcej możliwości egzekwowania ich praw do terminowej …