Zmiany w zakresie wadium w nowym PZP 2021

W nowym PZP 2021 zostały nieco zmienione regulacje dotyczącej wnoszenia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Aktualnie kwestie dotyczące form oraz zasad wnoszenia, zwrotu oraz zatrzymywania wadium są uregulowane w art. 97 oraz 98 nowego PZP 2021.  Wadium – fakultatywne  Przede wszystkim w nowym PZP 2021 wadium jest instytucją fakultatywną, co oznacza, że w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, zamawiający nie muszą już żądać wadium w postępowaniach …

Wadium w formie poręczenia

Zamawiający zobowiązany jest żądać od wykonawców wniesienia wadium w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne. Natomiast w postępowaniach, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP zamawiający może, ale nie musi, żądać wniesienia wadium.  W praktyce, wykonawcy najczęściej składają wadium w formie …

Wadium a konsorcjum

Kwestia prawidłowego sposobu ustanowienia wadium niepieniężnego zabezpieczającego ofertę wnoszoną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (w ramach konsorcjum) nie jest wprost uregulowana w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wątpliwości mogą dotyczyć przede wszystkim pytania, czy np. gwarancja  ubezpieczeniowa lub bankowa powinna być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum, czy też dopuszczalna jest sytuacja, …

Zatrzymanie wadium

Obowiązujący już od kilku lat przepis art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) (PZP) ustanawia niewątpliwie dotkliwą sankcję dla wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.  Zgodnie z jego brzmieniem zamawiający zatrzymuje wadium wraz …

Umowa po terminie związania ofertą

Celem wyznaczenia terminów związania ofertą jest zobligowanie wykonaw- ców, pod groźba utraty wadium, do dotrzymania warunków zawartych w ofercie złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Artykuł 85 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych mówi o tym, że wykonawca jest związany ofertą aż do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.