Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w nowym PZP 2021

Pod pojęciem podmiotowych środków dowodowych w myśl art. 7 pkt. 17 nPZP należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nPZP. Aktualnie finalizowane są prace nad Rozporządzeniem Ministra Rozwoju sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych …

Warunki udziału w postępowaniu muszą być interpretowane literalnie

Postanowienia dotyczące warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wymaganych dokumentów potwierdzających ich spełnienie należy interpretować przede wszystkim z zastosowaniem wykładni gramatycznej – taki wniosek płynie z wyroku KIO z dnia 10 marca 2020, sygn. akt KIO 377/2020. Niezdefiniowany warunek udziału Sprawa rozpatrywana przez Izbę dotyczyła postępowania prowadzonego przez UZP w przedmiocie budowy Platformy …

Realizacja zamówienia na podstawie kilku umów a warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający, jako gospodarz postępowania, formułuje warunki udziału w postępowaniu w taki sposób, aby umożliwić wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania umowy. Każdorazowo określony przez zamawiającego warunek udziału oraz środki dowodowe, jakimi muszą dysponować wykonawcy powinny być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwić ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Wykazanie doświadczenia – realizacja zamówienia na …