Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – obowiązek złożenia dowodów w zakresie ceny i kosztów

O wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny na gruncie nPZP pisaliśmy już na naszym blogu w styczniu w artykułach „Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?” oraz „Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w nowym PZP 2021„. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej stanowisku KIO w przedmiocie dowodów, które wykonawca powinien złożyć w odpowiedzi na wezwanie do …

Wezwanie do wyjaśnień oferty – uprawnienie czy obowiązek Zamawiającego

Zasadą jest, że wyjaśnienia treści oferty muszą dotyczyć elementów w niej wyrażonych, które budzą wątpliwości zamawiającego. Zastosowanie art. 87 ust. 1 PZP nie może jednak doprowadzić do uzupełnienia oferty o nowe, niewyrażone w niej treści. Z wyjaśnieniem treści oferty będziemy mieli do czynienia np. gdy wykonawca oferuje określony przedmiot zamawiającemu, jednak ten nie ma pewności …

Czy zamawiający może narzucić metodologię przedstawienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny?

Na łamach bloga wielokrotnie pisaliśmy o wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny i problemach praktycznych z tym związanych. Uregulowanie dotyczące wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny zawiera przepis art. 90 PZP. Stanowi on, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający …
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy można kilkukrotnie wzywać o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Zamawiający, stosownie do treści art. 90 ust. 1 PZP, zwraca się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, gdy poweźmie wątpliwości co do zaoferowanej ceny lub kosztu pod względem ich rażącego zaniżenia. Zamawiający może powziąć taką wątpliwość w oparciu o szereg czynników, w tym doświadczenie nabyte przy realizacji danego