Czy można wykluczyć wykonawcę z uwagi na brak wykazania spełniania warunku udziału jeszcze przed złożeniem wykazu referencyjnych robót?

W jednej ze spraw rozpoznawanych niedawno przez KIO1, Izba pochyliła się nad zagadnieniem dopuszczalności wykluczenia wykonawcy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP tj. z uwagi na brak wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Osią sporu między stronami było to, czy zamawiający miał prawo dokonać wykluczenia wykonawcy jeszcze przed wezwaniem …

Wykluczenie wykonawcy ze względu na udział w przygotowaniu postępowania

Sama okoliczność, że wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowania na rzecz zamawiającego nie stanowi jeszcze wystarczającej przesłanki do wykluczenia go z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP. Niezbędne jest bowiem ustalenie, że udział ten spowodował zakłócenie konkurencji oraz, że to zakłócenie konkurencji nie może zostać wyeliminowane w inny sposób niż w drodze wykluczenia wykonawcy z postępowania.
  • Ludmiła Kitaszewska

Czy można powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia?

Zamawiający ma obowiązek wykluczyć z postępowania takiego wykonawcę,który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik lub osoba wykonująca pracę na innej podstawie brała udział w przygotowaniu takiego postępowania.
  • Ludmiła Kitaszewska

Zamawiający nie może oprzeć się jedynie na treści JEDZ przy wykluczeniu wykonawcy

Zamawiający nie może zwolnić się z obowiązku przedstawienia uzasadnienia faktycznego i prawnego czynności wykluczenia powołując się na fakt wypełnienia przez wykonawcę odpowiedniej części JEDZ – takie stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 20 marca 2019 r., sygn. akt KIO 410/19.
  • Ludmiła Kitaszewska

Brak formalnego wykluczenia wykonawcy czy odrzucenia jego oferty nie zamyka drogi do złożenia odwołania w postępowaniu poniżej progów unijnych

Katalog czynności zamawiającego, które mogą być zaskarżone w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne, została ograniczona przez ustawodawcę między innymi do takich działań jak wykluczenie wykonawcy z postępowania, odrzucenie jego oferty czy wybór oferty najkorzystniejszej.