Wykluczenie wykonawcy ze względu na udział w przygotowaniu postępowania

Sama okoliczność, że wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowania na rzecz zamawiającego nie stanowi jeszcze wystarczającej przesłanki do wykluczenia go z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP. Niezbędne jest bowiem ustalenie, że udział ten spowodował zakłócenie konkurencji oraz, że to zakłócenie konkurencji nie może zostać wyeliminowane w inny sposób niż w drodze wykluczenia wykonawcy z postępowania.
  • Ludmiła Kitaszewska

Jak oceniać przesłankę wykluczenia wskazaną w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP w stosunku do spółki zagranicznej?

W jednym z niedawnych wyroków (sygn. akt KIO 2049/18)Izba orzekła, że przesłanki wskazane w treści art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP nie dotyczą tylko postępowań polegających polskiemu prawu upadłościowemu oraz restrukturyzacyjnemu, ale część z nich ma także zastosowanie do wykonawców zagranicznych.
  • Ludmiła Kitaszewska

Instytucja self-cleaning z perspektywy zamawiającego

Możliwość samooczyszczenia (z ang. self-cleaning) przysługuje wykonawcy w sytuacji, gdy zachodzą w stosunku do niego niektóre z ustawowych przesłanek wykluczenia z postępowania. Przesłanki te przewidziane są w art. 24 ust. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, a także  art. 24 ust. 5 PZP. Z perspektywy zamawiającego procedura samooczyszczenia wiąże się z tym, że …