Sposób obliczania opłaty od skargi na orzeczenie KIO

Jak podaje Urząd Zamówień Publicznych, 15 kwietnia 2014 roku zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) został uznany za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Trybunału przepis …

Niedopuszczalność występowania

W wyroku z dnia 8 stycznia 2014 r. (sygnatura akt: X Ga 652/13) Sąd Okręgowy w Poznaniu wypowiedział się w przedmiocie interpretacji pojęcia interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje wykonawca w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia odwołania przez innego wykonawcę, o którym mowa w art. 185 ust. 2 ustawy z dnia …

Obowiązek zamawiającego

Jednym z obowiązków stawianych zamawiającemu przez ustawodawcę jest obowiązek wyjaśniania wykonawcom treści SIWZ w odpowiedzi na złożone przez wykonawców wnioski o takie wyjaśnienie. Wyjaśnienia, które nie będą wypełniały określonych warunków mogą zostać uznane za naruszenie art. 38 ust. 1 PZP i stanowić podstawę do skorzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej.

Zmiana jednej litery w imieniu pełnomocnika

W taki sposób Krajowa Izba Odwoławcza (wyrok z dnia 30 kwietnia 2013 r. KIO 882/13) oraz Sąd Okręgowy w Koszalinie (wyrok z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. akt: VI Ga 71/13) rozstrzygnęły spór pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w przedmiocie bezpodstawnego odrzucenia oferty. Zamawiający odrzucił bowiem ofertę wykonawcy albowiem uznał, iż osoba, która ofertę w imieniu wykonawcy …